Услуги - 424951-2018

29/09/2018    S188

България-Костинброд: Услуги на обществения пътен транспорт

2018/S 188-424951

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Общинна Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Лора Емануилова — директор на ТТО и ОМП и Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки“ и „Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168718/+359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18465
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/18465
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Референтен номер: ОП-2018-5
II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания, приложени в техническите спецификации и

представляващи неразделна част от документацията. Възлаганият обществен превоз се осъществява по транспортни схеми, утвърдени със Заповед № РД-08-18/19.01.2017 г. на Министъра на транспорта и с Решение № 738/31.05.2018 г. на Общински съвет – гр. Костинброд и са обособени в две дейности:

Дейност 1: Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, общо 52 маршрутни разписания;

Дейност 2: Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо 26 броя маршрутни разписания. Услугите следва да се извършват в съответствие с действащото законодателство, уреждащо превоз на пътници по утвърдени маршрутни схеми.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 893.76 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Посочените в техническата спецификация населени места и маршрути в община Костинброд и Столична община.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд съгласно утвърдени маршрутни разписания от техническите спецификации, обособени в дейност 1: По автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, общо 52 маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии:

1. София – Петърч, по 19 бр. маршрутни разписания с дължина от 19,7 км всяко;

2. София – Царичина по 5 бр. маршрутни разписания с дължина от 23,3 км всяко, а 23201 — 30,5 км;

3. София – Градец по 2 бр. маршрутни разписания с дължина от 18,7 км всяко;

4. София – Драговищица, по 20 бр. маршрутни разписания с дължина 18,8 км всяко;

5. София – мина „Чибаовци” по 6 бр. маршрутни разписания с дължина 36,4 км всяко, и

Дейност 2: по Автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо 26 маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии:

1. Опицвет – Петърч, изпълняват се целогодишно в делнични дни, общо 15 маршрутни разписания, с дължина от 12,7 км всяко,

2. Опицвет – Петърч, изпълняват се целогодишно в празнични и почивни дни (10 празнични и 105 почивни дни), общо 11 маршрутни разписания с дължина от 12,7 км. всяко. Срещу изключителното право да извършват обществената услуга за пътнически превоз лицата имат право да получават компенсации за извършване на безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории пътници, по реда и при условията на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагаане на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, средства за помощи за пътувания на определени категории пътници.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество(ЕКС)(с подпоказатели: Екологичност, комфорт, социалност) / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Екологичност — Е (в точки за осреднен показател по скала за екологични категории на оферирани автобуси) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Опит — О (в точки по скала в методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Възраст на автобусите — В (в точки по скала в методиката за сумарен показател) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Комфорт — К (допълнителни услуги и оборудване, в точки, по скала в методиката за осреднен сумарен показател) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Социални облекчения — СО (в точки, по скала в методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател: Интеграция на хора с увреждания - ИХУ(в точки, по скала в методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател:Оборудване за превоз на трудноподвижни лица - ТПЛ(в точки, по скала в методиката) / Тежест: 4
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 893.76 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

2023 г.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Показател „Предлаганата цена на билета по направление от началния до крайния пункт на маршрута” се оценяват както сбор от осреднените цени на билет за всяка от дейностите, подробно указани в методиката за оценка от документацията, където са представени и подробни шаблони за прилаганите скали за оценка от оценяемите подпоказатели, чийто сбор формира техническата оценка от методиката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство,

* Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, участникът попълва част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, поле 1 от ЕЕДОП съгласно описаното в него.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участниците представят: заверени от превозвача копия на валиден лиценз на общността или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, и съответния брой заверени копия към лиценза/удостоверения за съответните автобуси или еквивалентни документи, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Валидни застраховки:

1. „Гражданска отговорност” на автомобилистите за автобусите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката и

2. „Злополука на пътниците” в обществения транспорт или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово състояние, участникът попълва част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП съгласно описаното в него.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участниците представят: заверени от превозвача копия на валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Валидни застраховки:

1. „Гражданска отговорност” на автомобилистите за автобусите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката и

2. „Злополука на пътниците” в обществения транспорт, или еквивалентен документ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Опит при изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с идентичен или сходен предмет” се разбира услуги, свързани с „извършване на обществен превоз на пътници“. Под „изпълнена дейност" се разбира такава, която е приключила в горепосочения 3-годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. Изискуемата информация, участникът попълва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП за доказване на изискването се представя: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, със стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Да разполага с ръководен състав с професионално компетентно лица да ръководи транспортната дейност при изпълнение на поръчката, което да отговаря на чл. 7. (5)/(Нова — ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 99 от 2003 г., бр. 92 от 2005 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование (от Закон за автомобилните превози и чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република БЪЛГАРИЯ. За доказване на изискването се представя заверено от превозвача копие на удостоверението за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на европейския парламент и на съвета от 21.10.2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач.

3. Участникът да разполага с необходимия брой, вид и клас автобуси за изпълнение на поръчката.

За дейност 1:

— основни общо: 9 броя, от които до 22 места: 2 бр. и до 55 места: 7 броя,

— резервни общо: 3 броя, от които до 22 места: 1 броя и до 55 места: 2 броя.

За дейност 2:

— основни общо: 3 броя, от които до 22 места: 2 бр. и до 55 места: 1 броя,

— резервни общо: 1 броя, от които до 22 места: 0 броя и до 55 места: 1 брой, които могат да бъдат собствени и/или на лизинг и/или наети и трябва:

а) да бъдат включени в лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;

б) да отговарят на изискванията за клас на автобусите съгласно чл. 37, т. 3 Наредба № 2 от 15.3.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Посочва се в списък- декларация на автобусите за извършване на услугата (марка, модел, клас, възраст, екологични характеристики (EURO) и основание за ползване, както и информация дали са включени към лиценз за извършване на дейност. Удостоверява се с попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

4. Да разполага с необходимия брой водачи на МПС и друг персонал за изпълнение на обществената поръчка, които да отговарят на изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на БЪЛГАРИЯ. Попълва се част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2 от ЕЕДОП.

5. Да води отчетност и справки за издаване на превозни документи, указани в документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Опит при изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с идентичен или сходен предмет” се разбира услуги, свързани с „извършване на обществен превоз на пътници“. Под „изпълнена дейност" се разбира такава, която е приключила в горепосочения 3-годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. Изискуемата информация участникът попълва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП за доказване на изискването се представя: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, със стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Да разполага с ръководен състав с професионално компетентно лица да ръководи транспортната дейност при изпълнение на поръчката, което да отговаря на чл. 7. (5)/(Нова — ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., бр. 99 от 2003 г., бр. 92 от 2005 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование (от Закон за автомобилните превози и чл. 6 б, ал. 1 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република БЪЛГАРИЯ. За доказване на изискването се представя заверено от превозвача копие на удостоверението за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на европейския парламент и на съвета от 21.10.2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач.

3. Участникът да разполага с необходимия брой, вид и клас автобуси за изпълнение на поръчката.

За дейност 1:

— основни общо: 9 броя, от които до 22 места: 2 бр. и до 55 места: 7 броя,

— резервни общо: 3 броя, от които до 22 места: 1 броя и до 55 места: 2 броя.

За дейност 2:

— основни общо: 3 броя, от които до 22 места: 2 бр. и до 55 места: 1 броя,

— резервни общо: 1 броя, от които до 22 места: 0 броя и до 55 места: 1 брой, които могат да бъдат собствени и/или на лизинг и/или наети и трябва:

а) да бъдат включени в лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 6 от Закона за автомобилните превози или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;

б) да отговарят на изискванията за клас на автобусите съгласно чл. 37, т. 3 Наредба № 2 от 15.3.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Посочва се в списък- декларация на автобусите за извършване на услугата (марка, модел, клас, възраст, екологични характеристики (EURO) и основание за ползване, както и информация дали са включени към лиценз за извършване на дейност. Удостоверява се с попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.

4. Да разполага с необходимия брой водачи на МПС и друг персонал за изпълнение на обществената поръчка, които да отговарят на изискванията на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на БЪЛГАРИЯ. Попълва се част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2 от ЕЕДОП.

5. Да води отчетност и справки за издаване на превозни документи, указани в документацията.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят осигурява средствата за осъществяване предмета на поръчката съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ. бр. 51 от 7.7.2015 г.) Средствата се предоставят в размера, определен в държавния бюджет за тази цел, съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година. При подписване на договора, изпълнителят представя гаранция за изпълнение като парична сума, неотменяема банкова гаранция или застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. При превод, да бъде в: УниКредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF, сметка (IBAN): BG 11 UNCR 9660 3369039111.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/11/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/11/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, заседателна зала на 2 етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2023 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Спрямо участниците да не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Основанията по т. 1, 2, 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

9. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС): на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В част III, раздел Г на ЕЕДОП следва да се предостави информация за липсата на основанията по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Друго основание за отстраняване: чл. 107 от ЗОП. Преди подписване на договора, изпълнителят представя актуални документи, удостоверяващи липса на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Финансирането се извършва от приходи на изпълнителя от продажба на билети и карти, от бюджета на възложителя — със средства от държавния бюджет чрез компенсации за извършени безплатни и по намалени цени пътувания за определени категории пътници по реда на Наредба на предоставяне средства за компенсиране на намалени приходи от прилагане на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии и със средства от общински бюджет с решение на общински съвет, като помощи за пътувания на определени категории пътници. Информация и документи се публикуват в Профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18465.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция обществени поръчки и оперативни програми и проекти при общинска администрация — община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/18465
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2018