Услуги - 430149-2018

03/10/2018    S190    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Монтана: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2018/S 190-430149

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
Национален регистрационен номер: 111047073
Пощенски адрес: ул. „Сирма войвода“ № 4
Град: Монтана
код NUTS: BG312 Монтана
Пощенски код: 3400
Държава: България
Лице за контакт: Борислав Борисов
Електронна поща: op@mbalmontana.com
Телефон: +359 96300341
Факс: +359 96307554

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/66

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mbalmontana.com/page/show/66
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

Референтен номер: 00468-2018-0006
II.1.2)Основен CPV код
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана съобразно нуждите на възложителя

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 373 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

„МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана съобразно нуждите на възложителя

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Време за реакция за замяна / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за персонала на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

„МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за персонала на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана съобразно нуждите на възложителя

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Време за реакция за замяна / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 123 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

До участие в процедурата се допуска всеки, който отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП и който отговаря на всички предварително обявени от възложителя условия. Съответният участник следва да е регистриран в Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни, сектор „Обекти за обществено хранене“ съгласно чл. 12 и 14 от Закона за храните или еквивалентна регистрация. Всички изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от възложителя документация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да са изпълнили идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка дейности, за които участва, и да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците трябва да разполагат със собствена или наета материална база — поне 1 обект за приготвяне на готова храна (обект тип „кухня майка“, кетъринг), за производство на храна, регистрирана за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението за храни/ястия, категоризирани съгласно § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните.

3. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване и транспортни средства, собствени или наети — минимум 1 брой автомобил с разрешително за превоз на готова храна, притежаващо удостоверение за регистрация/пререгистрация на транспортните средства, предназначени за превоз на готова храна, издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ.

4. Участниците трябва да разполагат най-малко с:

— 1 диетолог и/или инструктор по хранене, който има поне 2-годишен стаж по специалността,

— 1 калкулант, който има поне 3-годишен стаж по специалността,

— 1 инженер-технолог „Хранително-вкусова промишленост“ с висше образование, който има поне 2 години стаж по специалността,

— 4 готвачи със завършено средно образование, специалност „Готвач“, „Технология на храните“ или еквивалент, с не по-малко от 2 години стаж по специалността.

5. Участниците трябва да притежават сертификати за системи за управление на:

— системи за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката,

— EN ISO 22000:2005 или еквивалент за въведена система за управление на безопасността на хранителните продукти в стопанисваните от него обекти за производство и/или търговия с храни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка дейности, за които участва, и да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците трябва да разполагат със собствена или наета материална база — поне 1 обект за приготвяне на готова храна (обект тип „кухня майка“, кетъринг), за производство на храна, регистрирана за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението за храни/ястия, категоризирани съгласно § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните.

3. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване и транспортни средства, собствени или наети — минимум 1 брой автомобил с разрешително за превоз на готова храна, притежаващо удостоверение за регистрация/пререгистрация на транспортните средства, предназначени за превоз на готова храна, издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ.

4. Участниците трябва да разполагат най-малко с:

— 1 диетолог и/или инструктор по хранене, който има поне 2-годишен стаж по специалността,

— 1 калкулант, който има поне 3-годишен стаж по специалността,

— 1 инженер-технолог „Хранително-вкусова промишленост“ с висше образование, който има поне 2 години стаж по специалността,

— 4 готвачи със завършено средно образование, специалност „Готвач“, „Технология на храните“ или еквивалент, с не по-малко от 2 години стаж по специалността.

5. Участниците трябва да притежават сертификати за системи за управление на:

— системи за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката,

— EN ISO 22000:2005 или еквивалент за въведена система за управление на безопасността на хранителните продукти в стопанисваните от него обекти за производство и/или търговия с храни.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срок и начин на доставка:

Доставката на храната, заявена от възложителя, да се доставя трикратно за деня, както следва:

1. Трикратно хранене:

— закуска — от 7:00 часа до 7:30 часа,

— обяд — от 11:00 часа до 11:30 часа,

— вечеря — от 17:00 часа до 17:30 часа.

2. Петкратно хранене:

— закуска — от 7:00 часа до 7:30 часа (с подкрепителна закуска в 10:00 часа — за диети),

— обяд — от 11:00 часа до 11:30 часа (с подкрепителна закуска в 16:00 часа — за диети),

— вечеря — от 17:00 часа до 17:30 часа.

Забележка: При петкратно хранене доставките се извършват 3 пъти на ден в описаните часове, както при трикратното хранене.

Доставки се правят ежедневно — включително в почивни и празнични дни.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/11/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/11/2018
Местно време: 10:00
Място:

„МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД — гр. Монтана

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощаването трябва да е изрично и пълномощното или негово заверено копие се оставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Същата се изчислява на база брой прогнозни хранодни по диети и дежурен персонал за срока на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/10/2018