Usługi - 431561-2017

Wyświetl widok skrócony

28/10/2017    S208

Polska-Suchy Dąb: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 208-431561

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Suchym Dębie
Adres pocztowy: Gdańska 17
Miejscowość: Suchy Dąb
Kod pocztowy: 83-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Suchym Dębie
Osoba do kontaktów: Marcin Raczkiewicz
E-mail: marcin.raczkiewicz@suchy-dab.pl
Tel.: +48 586828620
Faks: +48 586828620

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://www.suchy-dab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Suchy Dąb.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gminne Przewozy autobusowe.

Kod NUTS PL634 Gdański

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Organizator przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2019
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2017