Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 435651-2017

02/11/2017    S210    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 210-435651

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 197-404109)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 30
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 50-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kielczyk
E-mail: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl
Tel.: +48 713718114
Faks: +48 713718152

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wroclaw.po.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404109

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto w budynku o powierzchni całkowitej co najmniej 4000 m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), w tym co najmniej jedna realizacja w budynku wpisanym do ewidencji lub rejestru zabytków podczas której wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa, w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej i wykonał ww. roboty budowlane należycie; b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.) i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w tym co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy trwające nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każdy przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej; co najmniej 1 z tych inwestycji musi dotyczyć budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków; (Kierownik budowy);c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

(1) co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania (Kierownik robót).

Powinno być:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto w obiekcie budowlanym, w ramach którego można wyodrębnić co najmniej jeden budynek o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), w tym co najmniej jedna realizacja w obiekcie wpisanym do ewidencji lub rejestru zabytków, podczas której wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa, w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej i wykonał ww. roboty budowlane należycie;

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.) i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy trwające nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każdy przy realizacji inwestycji, podczas której, w obiekcie budowlanym, w którym można wyodrębnić co najmniej jeden budynek o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej; co najmniej 1 z tych inwestycji musi dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków; (Kierownik budowy);

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

(2)co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych (Kierownik robót) (3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 3 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w obiekcie o powierzchni co najmniej 4000 m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą (Kierownik robót).

Powinno być:

C) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto w obiekcie budowlanym, w którym można wyodrębnić co najmniej jeden budynek o powierzchni nie mniejszej niż 4 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania (Kierownik robót);2) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, w obiekcie budowlanym w którym można wyodrębnić co najmniej jeden budynek o powierzchni nie mniejszej niż 4 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych (Kierownik robót); 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w tym w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 3 miesiące pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, w obiekcie budowlanym w którym można wyodrębnić co najmniej jeden budynek o powierzchni nie mniejszej niż 4 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą (kier. robót).

VII.2)Inne dodatkowe informacje: