Árubeszerzések - 43609-2018

31/01/2018    S21

Magyarország-Göd-Alsógöd: Alacsony padlójú buszok

2018/S 021-043609

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Göd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16244
Postai cím: Pesti út 81.
Város: Göd-Alsógöd
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popele Julianna
E-mail: popelej@god.hu
Telefon: +36 27530059
Fax: +36 27345279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.god.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.god.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/ssarhlA2cCOePMQ
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Public Consulting Kft.
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Telefon: +36 14505971
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.god.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.god.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Public Consulting Kft.
Postai cím: Szalay u. 2. III. em. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00373.)
Telefon: +36 14505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Fax: +36 17002256
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.god.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.god.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés keretében 5 db alacsony padlójú autóbusz beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés keretében 5 db alacsony padlójú autóbusz beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 102 500 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

2132 Göd, Duna út 5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevőnek a következő autóbuszokat kell megajánlania az alábbi műszaki feltételek mellett:

— 3 db azonos gyártmányú, típusú és kivitelű, kétajtós midi autóbusz,

— 2 db azonos gyártmányú, típusú, de különböző kivitelű, kétajtós szóló autóbusz.

Az autóbuszok kivitele feleljen meg a gyártás időpontjában érvényes Európai Uniós vagy Magyarországon érvényes előírásoknak. Az autóbuszok rendelkezzenek az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kiállított, a mindenkori illetékes magyar hatóságok által elfogadott típusbizonyítvánnyal.

Egyik autóbusz életkora sem haladhatja meg a 15 évet a felhívás közzétételének időpontjában.

Midi autóbusz szóló autóbusz.

Hosszúság 7 500 – 9 000 mm 11 500 – 12 500 mm.

Tengelytáv max. 5 000 mm max. 6 500 mm.

A műszaki követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott járművek emissziós besorolása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott járművek átlagéletkora a felhívás közzétételének napján (az első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva, egész naptári hónapokban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 102 500 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1) és (6), a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. A II.2.7) pont szerinti időtartam a teljesítés határidejére vonatkozik, amely nem azonos a szerződés időtartamával.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a jelen felhívás feladását megelőző, három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából (autóbusz adásvétele / szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P2) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő saját vagy jogelődje a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

Ha ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele / szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele / szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 70 000 000 Ft-ot.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összesen legalább 75 000 000 HUF összegnek megfelelő közbeszerzés tárgya (autóbusz adásvétele / szállítása) szerinti nettó árbevétellel.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából megállapítható, hogy adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év tekintetében egynél több évben negatív volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) adásvétel/szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 3 db alacsony padlójú autóbusz adásvételére / szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a késedelmes átadással érintett autóbusz nettó vételárára vetítve 0,5 %/nap, de legfeljebb 10 %.

Meghiúsulási kötbér: az adott autóbusz nettó vételára 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett autóbusz nettó vételárának 5 %-a.

Jótállási biztosíték: alapja és mértéke a teljes nettó vételár 5 %-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható.

Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/03/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/03/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

H-1055 Budapest, Szalay u. 2. III. emelet 2. (Tárgyaló)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő(AT), vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap letöltését követően, annak haladéktalan visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatlapot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, de az ajánlat benyújtását megelőzően vagy a +36 1 7002256 telefax számra, vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az office@publicconsultingkft.hu címre kell küldeni.

2. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

4. AT-nek (közös AT-nek) ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5. (AK) előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat benyújtását, mely nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlatba csatolni.

6. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig

Az értékelés módszere: az 1. és a 3. részszempont esetében relatív értékelés fordított arány, a 2. részszempont esetében pontozás az egyéb közbeszerzési dokumentumban leírtak szerint.

7. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.2 P1) és P2) és III.1.3) M1).

8. AK előírja részletes árajánlat, valamint a műszaki megfelelőségi táblázat kitöltésével szakmai ajánlat benyújtását az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.

9. AK a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 30 nap.

11. AK előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke 2 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető a Dokumentációban előírtak figyelembe vételével.

Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK 10700323-42056506-51100005 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot.

Megfizetni a jogcím feltüntetésével (Ajánlati biztosíték - Busz). Ebben az esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát kell az ajánlatba csatolni.

12. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Kretter Diána. (lajstromsz. 00373)

13. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban kell benyújtani. AK előírja az eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza.

14. A II.1.6) pontban foglaltak indokolása: AK nem kívánja biztosítani a részajánlattétel lehetőségét figyelemmel arra, hogy ezáltal fajlagosan kedvezőbb megajánlások várhatóak, továbbá a garanciális igények egységesen kezelhetők

15. AK a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza

16. AK előírja az arra vonatkozó nyilatkozat benyújtását, hogy AT nyertessége esetén jótállási biztosítékot(teljes nettó ár 5 %) határidőben nyújtja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2018