Услуги - 44070-2018

31/01/2018    S21    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Рекламни услуги

2018/S 021-044070

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Р. Тодорова — експерт „Обществени поръчки“
Телефон: +359 86-816280
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-824243
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.silistra.bg/

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=421

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=421
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ — гр. Силистра“, по обособени позиции: ОП № 1 — „Изработка и доставка на рекламни и...

II.1.2)Основен CPV код
79341000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция № 1 – Изработка и доставка на рекламни и информационни материали /250 бр. информационни брошури и 100 бр. плакати/, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.

Обособени позиция № 2 — Изработка, доставка и монтаж на временен билборд 2 бр., обяснителна табела 1 бр. и рол банер 1 бр.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22150000
22462000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Отпечатване и доставка на информационна брошура 250 бр.; отпечатване и доставка на плакат 100 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 28/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ — гр. Силистра“, в изпълнение на договор BG16RFOP001-1.031-0004-С01, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Услугите по обособената позиция са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят я запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Прогнозната стойност е максимално допустимият финансов ресурс определен за изп. на позицията. Възложителят може да изисква документи съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключване на договора се прилага чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на билборд, обяснителна табела и рол банер“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79341000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Гр. Силистра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработени и монтирани 2 броя билборд; изработен и монтиран 1 брой постоянна обяснителна табела; изработен 1 брой банер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 28/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра“, в изпълнение на договор BG16RFOP001-1.031-0004-С01,с финансовата подкрепа на ОП„Региони в растеж" 2014-2020г
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е максимално допустимият финансов ресурс определен за изп. на позицията. Възложителят може да приложи разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключване на договора се прилагат разпоредбите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние при участие в настоящата процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са изпълнили успешно дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Под „дейности с идентичен или сходен предмет“ следва да се разбира:

1) за обособена позиция № 1: услуги, свързани с отпечатване на печатни материали в това число брошури, дипляни, листовки, бюлетини и други с обем, сходен с настоящата обществена поръчка.

2) за обособена позиция №2: услуги по изработване на информационни материали в това число банери, табели, билбордове с обем, сходен с настоящата обществена поръчка.

Под „изпълнена дейност“ се разбира такава, която е приключила в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. За доказване на изискването участникът представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга — представя се при сключване на договора или в случаите при чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, изискванията се отнасят и за подизпълнителите и третите лица. Гаранцията за изпълнение на договора е: 2 % за специализираните предприятия; 5 % за неспециализираните предприятия от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора. Гаранцията може да се представи в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, Заседателна зала, ст. 202.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съгласно чл.104, ал.2 ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

При спазване разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП възложителят е отделил в ОП 1 стоки, които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП. Участниците по обособената позиция трябва да отговарят на условията на чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗОП и чл. 81 от ППЗОП в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. Предвид обстоятелството, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице при участие на обединение на физически юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва, след като изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. В обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и поставените такива от Възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/01/2018