Tjenesteydelser - 444671-2016

Vis forkortet udgave

16/12/2016    S243

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2016/S 243-444671

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Rigspolitiet
Att: Lars Ingemann
Mailadresse: intel-anskaffelse@politi.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Etablering samt support, vedligeholdelse og konfiguration/videreudvikling af analyseplatform (INTEL).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstaden.

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbuddet vedrører en anskaffelse af et nyt it-system, som skal give Rigspolitiet v/henholdsvis Politiområdet (herefter benævnt »POL«) samt Politiets Efterretningstjeneste (herefter benævnt »PET«) en fælles analyseplatform (også benævnt »INTEL-platformen«), så de bedre kan udnytte eksisterende og kommende datamængder. Det ønskes, at analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (Commercial Off The Shelf software).

Anskaffelsen tager sit udgangspunkt i et af de 12 tiltag i regeringens initiativ »Et stærkt værn mod terror« under overskriften »Øget IT- og Analysekapacitet«, hvor det står anført, at en fælles analyseplatform skal give Politiet og PET bedre mulighed for at udnytte eksisterende såvel som kommende datamængder til bl.a. målrettet imødegåelse af terrortrusler og -angreb. Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2015/S 249-455908 af 24/12/2015 afsnit II.1.5) for en nærmere beskrivelse af anskaffelsen.

II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72212460 Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål, 72212461 Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål, 35721000 Elektronisk efterretningssystem

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 159 287 092 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 25
2. Kvalitet. Vægtning 50
3. Leveringssikkerhed. Vægtning 25
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 179-325298 af 16.9.2015

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 249-455908 af 24.12.2015

Del V: Kontrakttildeling

Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: PET-INTEL
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30.9.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Palantir Technologies UK, Ltd
Postadresse: 27 Soho Square, 3rd and 4th Fl.
By: London
Postnummer: W1D 3QR
Land: Det Forenede Kongerige

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 159 287 092 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 7
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: POL-INTEL
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30.9.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Palantir Technologies UK, Ltd
Postadresse: 27 Soho Square, 3rd and 4th Fl.
By: London
Postnummer: W1D 3QR
Land: Det Forenede Kongerige

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 159 287 092 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 7
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
I relation til punkt II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi og V.4) Oplysninger om kontraktens værdi, skal det bemærkes, at den angivne pris er en samlet evalueringsteknisk pris, som er opgjort til brug for tilbudsevalueringen. Det skal ligeledes bemærkes, at kontrakten består af 2 rammeaftaler (hhv. POL og PET), hvor ordregiver ikke er pålagt konkret aftageforpligtelse.

I relation til Del V: Kontrakttildeling, delaftale 1 og 2 (PET-INTEL og POL-INTEL). For nærmere information om karakteristika for de 2 grundpakker henvises til udbudsbekendtgørelsen (2015/S 249-455908) under afsnittet »oplysninger om delaftaler«.

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.4.2).
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.12.2016