Услуги - 446064-2017

09/11/2017    S215    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Експлоатация и поддръжка на техническите инсталации в сградите на Съда на Европейския съюз

2017/S 215-446064

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: section „Facility Management“
Телефон: +352 43032367
Електронна поща: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
État du Grand-Duché de Luxembourg, ministère du développement durable et des infrastructures, administration des bâtiments publics
Luxembourg
Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne – section „Facility Management“
Телефон: +352 43032367
Електронна поща: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експлоатация и поддръжка на техническите инсталации в сградите на Съда на Европейския съюз.

Референтен номер: COJ-PRQ-17/033.
II.1.2)Основен CPV код
50700000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Експлоатация, наблюдение, както и рутинна поддръжка и пълно гаранционно обслужване на техническите инсталации на сградите.

Допълнителни услуги, които нямат никакви сходства с дейностите, обхванати въз основа на твърда цена.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0
Основно място на изпълнение:

сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация, наблюдение, както и рутинна поддръжка и пълно гаранционно обслужване на техническите инсталации на сградите:

— операции по превантивна поддръжка (планирани и условни),

— операции по корективна поддръжка, при които стойността на резервните части е под 500 EUR без данъци,

— операции по пълно гаранционно обслужване (при които стойността на резервните части е над 500 EUR без данъци),

— управление, както и услуги по управление на енергията и околната среда,

— задължителни периодични проверки.

Допълнителни услуги, които нямат никакви сходства с обхванатите дейностите, въз основа на твърда цена.

Инсталациите са групирани в 11 технически области:

1. отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC);

2. електроенергия;

3. системи за регулиране и централно управление на сградите;

4. защита и пожарна безопасност;

5. сигурност, контрол на достъпа, проникване и видеонаблюдение;

6. санитарни и водопроводни инсталации;

7. електромеханично оборудване;

8. кухненско оборудване;

9. подемни машини;

10. автоматично транспортиране на документи;

11. техническа архитектура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 39
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

първоначална продължителност на поръчката: 39 месеца.

Поръчката ще бъде подновена с мълчаливо съгласие за 3 периода от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

оферентът трябва да има необходимата правоспособност за работа в професионалната дейност, посочена в поръчката (вписване в съответен търговски или професионален регистър, регистрация за социално осигуряване, регистрация по ДДС, разрешително за пребиваване и др.), в съответствие със законодателството в държавата на пребиваване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/01/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз, rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

от лицата, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се изисква да потвърдят това не по-късно от 18.1.2018 (17:00). Освен това те трябва да представят необходимото за целта разрешение за представители на фирмата, участващата в търга. Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Септември 2023.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

2 посещения на място и брифинга са планирани за 6.12.2017 (10:00) и 8.12.2017 (10:00).

Участието в 1 от тези посещения е задължително, за да се подаде оферта. Не е разрешено участие в двете посещения.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/10/2017