Υπηρεσίες - 446064-2017

09/11/2017    S215    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Λειτουργία και και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/S 215-446064

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: section «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Κράτος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών, Διοίκηση Δημόσιων Κτιρίων
Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τμήμα «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Λειτουργία και και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός αναφοράς: COJ-PRQ-17/033.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50700000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Λειτουργία, επίβλεψη, τακτική συντήρηση καθώς και πλήρης εγγύηση των τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.

Οι συμπληρωματικές παροχές δεν περιλαμβάνονται στην κατ' αποκοπή κάλυψη παρεμβάσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU0
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λειτουργία, επίβλεψη, τακτική συντήρηση καθώς και πλήρης εγγύηση των τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων:

— εργασίες προληπτικής συντήρησης (συστηματική και βάσει ενδείξεων),

— εργασίες διορθωτικής συντήρησης για την οποία η αξία των ανταλλακτικών είναι χαμηλότερη από 500 EUR εκτός φόρων,

— εργασίες πλήρους εγγύησης (εργασίες για τις οποίες η αξία των ανταλλακτικών είναι υψηλότερη από 500 EUR εκτός φόρων),

— παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης,

— υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι.

Οι συμπληρωματικές παροχές δεν περιλαμβάνονται στην κατ' αποκοπή κάλυψη παρεμβάσεων.

Οι εγκαταστάσεις ταξινομούνται σε 11 τεχνικούς τομείς:

1. Θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός (HVAC),

2. ηλεκτρισμός,

3. ρύθμιση και κεντρική τεχνική διαχείριση (GTC),

4. πυροπροστασία και πυρασφάλεια,

5. ασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, παρείσφρησης και βιντεοπαρακολούθησης,

6. εγκαταστάσεις υγιεινής και υδραυλικά,

7. ηλεκτρομηχανικοί εξοπλισμοί,

8. εξοπλισμοί κουζίνας,

9. ανυψωτικά μηχανήματα,

10. αυτόματη μεταφορά εγγράφων,

11. τεχνική αρχιτεκτονική.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 39
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

η αρχική διάρκεια της σύμβασης είναι 39 μήνες.

Η σύμβαση ανανεώνεται σιωπηρά 3 φορές για χρονική περίοδο 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να έχει την απαραίτητη νομική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που ζητείται από τη σύμβαση (εγγραφή στο κατάλληλο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, άδεια εγκατάστασης, κ.λπ.) σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/01/2018
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/01/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 18.1.2018 (17:00), και οφείλουν να παρουσιάσουν την εξουσιοδότησή τους να εκπροσωπήσουν την εταιρεία που υποβάλλει προσφορά. Θα γίνει δεκτός 1 μόνο εκπρόσωπος ανά εταιρεία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Σεπτέμβριος 2023.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Έχουν προβλεφθεί 2 επιτόπιες επισκέψεις και ενημερωτικές συνεδριάσεις στις 6.12.2017 (10:00) και στις 8.12.2017 (10:00).

Η συμμετοχή σε μία από τις ως άνω επισκέψεις είναι υποχρεωτική για την υποβολή προσφοράς. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και στις 2 επισκέψεις.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/10/2017