Dostawy - 447356-2018

13/10/2018    S198

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2018/S 198-447356

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Miar
Adres pocztowy: ul. Elektoralna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kujawa-Rolek
E-mail: a.kujawa@gum.gov.pl
Tel.: +48 225819574
Faks: +48 225819392
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gum.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych

Numer referencyjny: BDG-WZP.261.95.2018
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Urząd Miar w Warszawie, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w dwóch (2) etapach:

1) I etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu pomiarowego wzorca pierwotnego mocy ultradźwiękowej spełniającego wymagania normy PN-EN 61161:2013 Ultradźwięki - Pomiar mocy - Waga siły promieniowania i wymagania techniczne, łącznie z układem do pomiaru konduktancji promieniowania, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu;

2) II etap, którego przedmiotem jest dostawa systemu do wzorcowania wtórnego hydrofonów, spełniającego wymagania normy PN-EN 62127-2: 2007 Ultradźwięki – Hydrofony – Część 2: Wzorcowanie dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz, wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz uprzednim przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie zastosowania systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;

3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawcy będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE. L.2014.94.65).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

Z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów, potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania takiego podmiotu.

4. Jednolity dokument (Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – formularz JEDZ) można pobrać pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ jest dostępna na https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. W celu wypełnienia JEDZ Wykonawca może także skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania wzoru w formacie XML poprzez zaimportowanie go i wypełnienie pomocą narzędzia https://ec.europa.eu/tools/espd.

5. Dodatkowe informacje dotyczące JEDZ:

1) wypełniony JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

2) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

3) JEDZ należy przesłać na adres email: a.kujawa@gum.gov.pl;

4) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ pod adresem http://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/ogloszone-przetargi

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi wiedzę i praktykę w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych i co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pracach związanych z odtwarzaniem jednostki mocy ultradźwiękowej w wodzie i jej przekazywaniem do użytkownika, łącznie z szacowaniem niepewności pomiaru i zapewnieniem jakości wyników pomiarów, które przeprowadzą szkolenie pracownika Zamawiającego

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, pokój nr 216

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.).

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego w NBP O/Okr. w Warszawie, nr konta: 75 1010 1010 0037 0813 9120 0000, wpisując jako tytuł przelewu:

„Wadium dot. sprawy nr BDG-WZP.261.95.2018 – Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych”.

5. Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert.

6. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia pierwszego żądania Zamawiającego.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniężnej - oryginał dokumentu potwierdzający wniesie wadium został złożony wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie;

3) gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – dokument gwarancji został złożony wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie.

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

10. Okoliczności i zasady zwrotu, zatrzymania oraz zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018