Dostawy - 447476-2018

13/10/2018    S198

Polska-Zabrze: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

2018/S 198-447476

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776124
Faks: +48 322717212
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpitalzabrze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia służącego realizacji projektu „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym”

Numer referencyjny: 22/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w urządzenia i aparaturę medyczną wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego.

Przedmiot zamówienia podzielono na 11 (jedenaście) pakietów, szczegóły opisane w części IV SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Defibrylator 3 szt. Model fabrycznie nowy nie starszy niż 2018 rok Urządzenie do monitorowania i defibrylacji Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’ Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej Dwufazowa fala defibrylacji Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J Defibrylacja w trybie AED min. za pomocą elektrod jednorazowych Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora Możliwość wykonania kardiowersji Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń: a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min.: 15-350 B/min. b. Wzmocnienie sygnału min.: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna min.: a. tryby stymulacji: sztywny i na żądanie b. natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA c. zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru min. 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Wbudowana drukarka termiczna o parametrach min.:Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) Uchwyt na ramę łóżka Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Respirator stacjonarny 6 szt. Respirator stacjonarno-transportowy 2 szt.R.Stacjonarny: Oznaczenie znakiem CE Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci Respirator na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół

Zasilanie z sieci elektrycznej min. 230V/50 Hz z zasilaniem awaryjnym na min. 45 minut pracy Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. Cicha praca urządzenia przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły Zasilanie w sprężony tlen ze źródła zewnętrznego ciśnienie zakres min. 2,8 - 5,5 bar Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") Tryby wentylacji min.: •Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, • Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel, DuoPAP •Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV •Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP•Wentylacja z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC.•Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji •Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP•Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów

•Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu•Wentylacja z obowiązkową objętością minutową typu MMV lub ASV•Tryb wentylacji APRV•Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli• Terapia O2 wysokimi przepływami min. 55 l/min•Automatyczna adaptacja przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością typu AutoFlow•Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej Parametry regulowane min.:• Częstość oddechów w zakres min. 3 - 80 l/min•Objętość pojedynczego oddechu w zakres min 50 - 2000 ml•Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakres min. 5 - 90 cm H20•Ciśnienie wspomagania PSV w zakres min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP• Ciśnienie PEEP / CPAP w zakres min. 0 - 35 cm H20•Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakres min. 0,2 - 8,0 sek.•Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakres 21 -100%•Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych•Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: min. zakres czułości triggera 1-10 l/min•Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakres powyżej 200 l/min•Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV min. zakres 10 – 60 [%] Parametry monitorowane min.:•Aktualnie stosowany tryb wentylacji•Rzeczywista całkowita częstość oddychania• Częstość oddechów spontanicznych•Objętość pojedynczego oddechu•Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV•Wentylacja minutowa spontaniczna•Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku•Czas trwania fazy plateau wdechowego•Szczytowe ciśnienie wdechowe•Ciśnienie średnie•Ciśnienie fazy plateau•Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność•Integralny pomiar stężenia tlenu•Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora•Zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.Prezentacja graficzna min.:Prezentacja i obsługa nastaw na wbudowanym, kolorowym ekranie dotykowym, min. 12” krzywych oddechowych min.: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez uzytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW) Trendy z min. 10 dni Szczegóły w SIWZ. Gwarancja 48 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

System ogrzewania pacjenta 6 szt. Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy max.1000W Kabel zasilający min. 4 m, rura doprowadzająca ciepłe powietrze min. 1,8 m System ogrzewania ciepłym powietrzem Temperatury uzyskiwane min. 32o- 38o- 43o Kompaktowe wymiary max. do 400x400x400 mm Masa urządzenia do 6 kg Urządzenie wyposażone w filtr zasysanego powietrza klasy HEPA Alarmy min. - przekroczenia zadanej temp. - zbyt niskiej temp. Podstawa jezdna do zaoferowanego ogrzewacza Półka/kosz na kołderki Min.10 szt. kołderek do wyboru przez zamawiającego W ofercie min. różnych 10 kołderek do ogrzewania różnych obszarów ciała Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa 7 szt. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 29 szt. Stacja dokująca 10 szt. Pompa dwustrzykawkowa-Zasilanie elektryczne min. 230V/50Hz zabezpieczone akumulatorem, min. 20 h przy podaży 5 ml/h Prędkość dozowania nastawiana min. co 0,1 ml/h. Objętość infuzji min.: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana min. co 0,1 ml/h w zależności od użytej strzykawki zakres nastaw min. 400 do 2000 ml/h. Dokładność dozowania min. ± 2 % Dawka uderzeniowa (bolus) ustawiana do objętości strzykawki min. co 0,1ml Wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, min.: 2 x 16 znaków Regulacja głośności alarmu: 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły Typy strzykawek min.: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania). Automatyczne rozpoznawanie strzykawek Likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) Biblioteka leków z możliwością modyfikacji min.: 60 lekówWskaźnik ciśnienia infuzji Funkcja STAND-BY regulowana zakres min. (1 sek - 24h) Informacja o stanie naładowania akumulatora Funkcja wypełniania drenu Testy użytkownika i serwisowe Historia infuzji: min. 1000 zdarzeń Ciężar pompy do: 4,5 kg Wymiary gabarytowe (s x g x w) do: 350 x 300 x 200 mm Pompa wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia pompy oraz uchwyt do mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie Pompa będąca wyrobem medycznym. Pompa jednostrzykawkowa: Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi Zasilanie 230V 50 Hz, pobór mocy do 20 W zabezpieczone akumulatorem litowo-jonowym Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg Stopień ochrony min. IP34 Kolorowy wyświetlacz Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 3 pompy na jednym uchwycie. Strzykawka mocowana od przodu Klawiatura membranowa Menu pompy w języku polskim Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą Praca w stacji dokującej Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym min. jednego polskiego Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu

Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min – 99h59min Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h Bolus na żądanie Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera Biblioteka leków min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h; na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora

Pozostałe informacje w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Ssak elektryczny 4 szt. Ssak elektryczny zasilany min. 230V/50Hz Maksymalny przepływ min.: 55 L / min Maksymalne ciśnienie min.: - 90 kPa ssak wyposażony we wskaźnik i regulator podciśnienia Masa do 20 kg Wyposażenie dostarczone z ssakiem min.: - 2 butle 2L z poliwęglanu (możliwość sterylizacji min. w 120o C) - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów Ssak na wózku jezdnym Ssak będący urządzeniem medycznym II WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Wózek do przewożenia chorych dwusegmentowy 6 szt. Wózek do przewożenia chorych trzysegmentowy 3 szt. Wózek do przewożenia chorych, przeznaczony do transportu wewnętrznego wyposażony w dyspenser na prześcieradła jednorazowe. Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm) Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm) Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm) Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy • Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C - dotyczy 6wózkow• Trzysegmentowe leże wypełnione wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C, segment podudzia regulowany min. sprężyną gazową – dotyczy 3 wózków Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym) Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg Wyposażenie wózka: •poręcze boczne chromowane •wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)

Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Gwarancja min. 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Stół zabiegowy I-3 szt. Stół zabiegowy II-1 szt. Stół do zabiegów (I) opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych Długość stołu z blatem: 2050 mm (± 30 mm) Całkowita szerokość blatu:580 mm (± 30 mm) Regulacja wysokości blatu: 800 do 1050 mm (± 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 (± 50) Regulacja podgłówka:- 400 do 550 (± 50) Przechył Trendelenburga: 250 (+ 50) Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 50) Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 200 (± 50) Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (±50) Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych Blat stołu 4-ro segmentowy:•podgłówek płytowy•oparcie pleców•płyta lędźwiowa•2 szt. podnóżków Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm Wyposażenie stołu min.: • ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym• wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym •podpórka ręki z korpusem mocującym Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności Stół do zabiegów (II) opatrunkowych i operacji Długość stołu: 2050 mm (±30 mm) Całkowita szerokość blatu: 680 mm (± 30 mm) Regulacja wysokości: 730 do 1080 mm (± 30 mm) Regulacja oparcia pleców:- 450 do 850 (± 50) Regulacja podgłówka: - 650 do 400 (± 50) Przechył Trendelenburga: 250 (± 50) Przechył anty-Trendelenburga: 250 (± 50) Przechył boczny w obie strony po: 25o (± 50) Regulacja kąta nachylenia podnóżków: - 900 do 250 (± 50) Podnóżki z możliwością rozchylania na boki o kąt 1800 (± 50) Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z ręcznego pilota przewodowego. Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcję zapamiętania min. trzech dodatkowych pozycji blatu. Każda zapamiętana pozycja uzyskiwana jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego oddzielnego dla każdej pozycji) przycisku na pilocie. Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo Podstawa stołu osłonięta obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. Stół przejezdny- mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw monitorowania w skład, którego wchodzą: Kardiomonitory 9 szt.; Moduł EKG/ST/Arytmia/ Respiracja 7 szt.; Moduł SpO2 7 szt.; Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 7 szt.; Moduł pomiaru IBP 2 szt.; Moduł pomiaru kapnografii 2 szt.; Moduł transportowy 2 szt. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Stetoskop 10 szt. Dwustronna, lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Obrotowy przełącznik głowicy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie. „Pływająca” membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym. Mocowanie do czaszy głowicy za pomocą pierścieni z syntetycznej gumy. Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowana w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu np. Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękczonego PCV

Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm. Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękczonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach, mocowane do liry wewnętrzną tulejką. Dren, oliwki, pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop bez części wykonanych z naturalnego lateksu. Pakowany w dwuczęściowe pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie wraz z użytkowym futerałem ochronnym z czarnej codury. Możliwość wybrania kolorów drenu i oliwek – min.5 kolorów. Długość całkowita około: 71 cm. Waga całkowita około: 115 g. Waga głowicy około: 55 g. Średnica membrany około: 43,8 mm. Średnica lejka około: 23,0 mm. Średnica kanałów akustycznych około: 4,0 mm. Gwarancja 36 miesięcy lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Krzesło do pobierania krwi 1 szt.; Wózek transportowy 1 szt. Krzesło obrotowe, z regulowanym oparciem i wysokością siedziska, z dwoma stabilizatorami ręki o regulowanej wysokości. Materiał obiciowy o zwiększonej odporności mechanicznej, odporny na środki dezynfekcyjne, w kolorze ciemnoniebieskim Podstawa wykonana np. ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym Wysokość: 400-520 mm (+/ -5 cm) Szerokość siedziska: 460 mm (+/ -5 cm) Długość siedziska: 430 mm (+/ -5 cm) Wysokość całkowita 96-108 cm. (+/ -5 cm) Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm (+/ - 3 cm)

Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Deklaracja CE Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.

Wózek transportowy: Model fabrycznie nowy. wymiary: szer. 60 cm (bez uchwytów) x głęb. 75 cm x 85 cm (bez kół) Rama, poręcze i półki z aluminium, bądź stali kwasoodpornej poręcze z dwóch krótszych boków Dwie głębokie półki zapobiegające przesuwaniu się przewożonych przedmiotów, głębokość 7-10 cm cztery koła samoskrętne Ø75mm, w tym dwa koła z blokadą nożną, ogumienie bezśladowe. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 1 szt. Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015: Głębokość w zakresie od 5 cm do 6 cm, Częstość w zakresie od 100 do 120 ucisków/ min. Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta Tryby pracy: 30:2 ciągły Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta. Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących.

Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - max. 12 kg Możliwość mocowania urządzenia do deski ortopedycznej lub noszy głównych za pomocą dedykowanych, oryginalnych akcesoriów znajdujących się w komplecie urządzenia. Klasa odporności min. IP43. > IP 43 parametr punktowany Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. Działanie w pełni elektryczne Źródło zasilania: akumulator LiPo (w zestawie 2 sztuki) zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC Czas pracy na akumulatorze min.90 min. Wskaźnik naładowania baterii

Czas ładowania akumulatora od 0-do100% bez względu na rodzaj zasilania 12 V lub 220-240V 0-100 % - max 2,5 h Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii Wyposażenie:

Torba lub plecak wykonana z materiału typu PAX PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka. Deska pod plecy przezierna dla promieni X Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową Ładowarka 230V Akumulator 2 sztuki Deklaracja zgodności Certyfikat CE .Gwarancja 24 miesiące lub zgodnie ze wskazaniem producenta (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż wskazany w OPZ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust.1 i 5 P. z. p. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ),(wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) - składane do oferty, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnym i odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: w zł pakiet 1- 1 250,00; pakiet 2- 8 520,00; pakiet 3- 500,00; pakiet 4- 3 000,00; pakiet 5 - 300,00; pakiet 6- 1 500,00; pakiet 7- 1 650,00; pakiet 8- 4 000,00; pakiet 9- 25,00; pakiet 10- 25,00; Pakiet 11- 1 100,00. Szczegóły wniesienia wadium opisano w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w postaci Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ stwierdzającego, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym produkty będące wyrobem medycznym (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych, a wyroby nie będące wyrobem medycznym spełniają wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy - Część V SIWZ. Warunki zmiany umowy opisane zostały w paragrafie 8 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, Budynek Dyrekcji pok. 1.08., POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art.89 ust. 1 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem: oferty, umowy oraz dokumentów dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla którego Prawodawca przewidział wyłącznie formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1ustawy P.z.p. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne,nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@szpitalzabrze.pl. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści Formularza ofertowego- Załącznik 1a lub 1 do SIWZ, składanym w formie pisemnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iodo@szpitalzabrze.pl, telefon: 32 277 61 00;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 14/PN/2018 na dostawę wyposażenia pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Szczegółowe informacje na temat postępowania przetargowego zamieszczone zostały w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się:w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 P. z. p.; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P. z. p.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P. z. p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym nalistę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P. z. p.. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotęlub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018