Roboty budowlane - 448173-2017

10/11/2017    S216

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 216-448173

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwikjarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie.

Numer referencyjny: POIS/P/2/II/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie” polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb. UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 863 293.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie” polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb. UWAGA: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

5.2 Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:

a) wykonanie przedmiotu zamówienia, na które składają się również działania, o których mowa w lit b- i

b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, projekty tymczasowych parkingów i miejsc postojowych, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

c) przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych

d) zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy; w uzasadnionych przypadkach – za zgodą Zamawiającego – dostawy wody mogą odbywać się z cystern i innych zbiorników, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i innych wymagań zawartych w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

e) ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości i dostawie mediów

f) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową i decyzjami zarządców dróg

g) wymiana słupa SN 15 kV zgodnie z projektem budowlanym

h) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów sanitarnych i deszczowych videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność

i) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza)

5.3 Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR – w części III SIWZ.

5.4 Podane w wyżej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) oraz w niniejszym SIWZ mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Powyższe zastrzeżenie ma w szczególności zastosowanie do pkt. 5.22. i 5.23 których postanowienia powinny być bezwzględnie spełnione przez oferowane materiały w nich wskazane (wymagania minimalne). Postanowienia pkt. 5.22. i 5.23 stanowią w zakresie w nich uregulowanym doprecyzowanie zakresu równoważności względem postanowień w Dokumentacji Projektowej.

Pełny opis zamówienia zawarty został w SIWZ wraz z załącznikami.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 863 293.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

14.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 14.12.2017 r. do godziny 11:00.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogów w niniejszym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.3.3.1. Wykonawca powinien wykazać przychody za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) rocznie (w każdym roku), z zastrzeżeniem punktu 9.6 SIWZ.

7.3.3.2. Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

7.3.3.3. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.3.2.1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

a) 2 zadań, polegających każde z osobna na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) wraz budową lub przebudową drogi na całej szerokości pasa drogowego, na którym realizowane były prace instalacyjne, przy czym wartość wykonanych zadań inwestycyjnych musi wynosić co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto każde

lub

b) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) wraz budową lub przebudową drogi na całej szerokości pasa drogowego, na którym realizowane były prace instalacyjne, przy czym wartość wykonanego zadania inwestycyjnego musi wynosić co najmniej 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru).

Uwaga: wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem – wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. Tym samym nie może sobie przypisać doświadczenia w zakresie realizacji zamówienia, w którym nie brał udziału.

7.3.2.2. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

a) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto, przy czym zadanie to polegało na równoczesnej budowie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy.

b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*,

— kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót sanitarno-instalacyjnych na zadaniach inwestycyjnych, których wartość robót sanitarno-instalacyjnych wynosiła łącznie min. 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań polegało na równoczesnej budowie bądź przebudowie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

c) Kierownik robót drogowych, min. 1 osoba posiadająca następujące:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*,

— kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót drogowych na zadaniach inwestycyjnych, w których łączna wartość robót drogowych wynosiła min. 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto.

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch funkcji jednocześnie.

Numeracja zastosowana w nin. punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, Sala Konferencyjna – I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie Ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), stanowiący (w formacie pdf i xml) załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

10.2. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien być sporządzony zgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. U. UE L 3/16z 6.1.2016 r.) oraz instrukcją przygotowaną i udostępnioną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

10.3. Wykonawca w JEDZ powinien wypełnić te części JEDZ, które dotyczą: (1) przesłanek do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; (2) określenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ.

10.4. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument zamówienia.

10.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolnościach co najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnować, aby Zamawiający otrzymał jego własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na których Wykonawca polega.

10.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).

10.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci są zobowiązani do przedstawienia odrębnego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zawierającego informacje wymagane w częściach II-V JEDZ dla każdego z tych Wykonawców. Postanowienia pkt 10.5 i 10.6 SIWZ stosuje się odpowiednio.

10.8. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca podawał w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia informacji dotyczących podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega (tj. części II „Informacje dotyczące wykonawcy”, „D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA”).

10.9. Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli oferta i jednolity europejski dokument zamówienia tego Wykonawcy zostaną podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Numeracja zastosowana w niniejszym punkcie stanowi odzwierciedlenie numeracji użytej w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2017