Usługi - 448308-2018

13/10/2018    S198    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 198-448308

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
PL424
pl. Kilińskiego 3
Szczecin
71-424
Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kareńska
Tel.: +48 914217159
E-mail: biuro@som.szczecin.pl
Faks: +48 914217169
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://som.szczecin.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://som.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71310000
71540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (zwanym dalej zamiennie Inżynierem, IK), tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych oraz usług/ dostaw, których przedmiotem jest wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, przez poszczególnych Partnerów. Szczegółowa lista zadań objętych przedmiotem zamówienia została opisana w SIWZ wraz załącznikami.

Zamawiający powierza Inżynierowi zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór na realizacją zadań inwestycyjnych w celu wykonania Projektu zgodnie z Dokumentacją Projektu w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót Budowlanych terminie, oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego zgodnie z umową o dofinansowanie.

Projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 9.5.2018 r.

Usługa obejmuje m.in.:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu,

2) weryfikację dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji Zadań projektowych, oraz będącej podstawą do realizacji poszczególnych Zadań Inwestycyjnych/ Kontraktów,

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę wszystkich prac a w szczególności robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami, nad realizacją zadań inwestycyjnych,

4) działania mające na celu terminowe zakończenie i właściwą realizację zadań inwestycyjnych oraz całego Projektu,

5) dokumentowanie postępu robót związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz całego Projektu,

6) nadzór nad realizacją badań archeologicznych i architektonicznych,

7) udział w procedurze przetargowej na wybór Wykonawców Robót, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

8) nadzór nad realizacją Projektu w uzgodnieniu z PKP PLK SA., oraz poszczególnymi Partnerami,

9) zapewnienie zgodności realizacji Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz Umową Partnerstwa,

10) koordynacja realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym również nadzorowanych przez innych Inżynierów/ Inspektorów Nadzoru,

11) zapewnienie wymiany informacji z pozostałymi Inżynierami/ Koordynatorami zadań realizowanymi w ramach Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu Inżyniera Kontraktu / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.05.02.00-00-0025/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostały mu przyznane. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN. Zamawiający wymaga ZNWU w wysokości 10 % wartości umowy. Szczegóły wadium i ZNWU określa SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w/w zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Konsultanta) tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego, przedmiotem, którego była budowa lub przebudowa drogi publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda wraz z infrastrukturą techniczną.

Zamawiający wymaga aby usługi zostały zakończone – inwestycja nadzorowana przez Inżyniera Kontraktu musi zostać zakończona. Zamawiający dopuszcza, aby trwało wykonywanie usług w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

B1) Inżynier Rezydent

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska Inżyniera Rezydenta z innymi stanowiskami.

B2) Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych

B3) Inspektor nadzoru robót drogowych Zespołu Realizacyjnego nr 1

B4) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 1

B5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 1

B6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 1

B7) Inspektor nadzoru robót drogowych Zespołu Realizacyjnego nr 2

B8) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 2

B9) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 2

B10) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 2

B11) Inspektor nadzoru robót drogowych Zespołu Realizacyjnego nr 3

B12) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 3

B13) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych Zespołu Etapu Realizacyjnego nr 3

B14) Specjalista ds. rozliczeń

B15) Specjalista ds. raportowania

B16) Specjalista ds. realizacji zieleni

B17) Specjalista do spraw ochrony środowiska

B18) Dodatkowo Inżynier zapewni zespół zapewniający obsługę prawną dla realizowanych Zadań/ Projektu składający się z co najmniej z 1 osoby która:

B19) Dodatkowo Inżynier zapewni zespół weryfikacji dokumentacji projektowej w skład którego będą wchodzić osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, w tym budowlane do projektowania, w zakresie każdej branży.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wymienionych w punktach b2-b18.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w ppkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ. Sposób składania JEDZ określa SIWZ.

Uwaga: ze względu na limit 4000 znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowe wymagania, w tym wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dotyczące Inżyniera Rezydenta oraz ww. zespołu specjalistów, zostały określone w specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, szczegółowo określone w §18 ww. wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, pok. 254 (sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, mieszczącej się przy pl. Jana Kilińskiego 3 w Szczecinie, pok. 254

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg ter. związania of. rozpoczyna się wraz z upływem ter. składania ofert.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wyk. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4 i 8 ustawy Pzp.

3. Zam., zg. z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Na wezwanie zam. Wyk. zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów - celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ub. społ.e lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem ter. składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) odpis z właś. rejestru lub z cent.ewidencji i informacji o działalności gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

e) oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenie Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

g) oświadczenie Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017, poz.1785).

2) Wyk. spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych (zał. nr 3 SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświad. wykonawcy.

b) wykaz osób (zał. nr 4 SIWZ), skierowanych przez Wyk. do realizacji zam.wraz z info. na temat ich kwalifikacji zawod., uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zam., zakresu wyk. przez nie czynności, info o podst. do dyspon. osobami.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018