Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 451455-2019

25/09/2019    S185    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Охранителни услуги

2019/S 185-451455

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 172-420966)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции

Референтен номер: 190-037
II.1.2)Основен CPV код
79713000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции:

— обособена позиция №1 „Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: СЗЕР „Ботевград“, КС „Полски Сеновец“, ПГХ „Чирен“,

— обособена позиция № 2 „Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: СИЕР „Вълчи дол“, КС „Кардам 1 и 2“, КС „Провадия“, УВЦ „Република“,

— обособена позиция № 3 „Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта: ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, СБ „Яна“, ЮЗЕР „Ихтиман“, КС „Петрич“,

— обособена позиция № 4 „Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта: ЮИЕР „Стара Загора“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-420966

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Промяна в документацията за участие в процедурата.