Usługi - 451535-2017

11/11/2017    S217    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Praszka: Usługi związane z odpadami

2017/S 217-451535

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Krajowy numer identyfikacyjny: Urząd Miejski w Praszce
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Praszce
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009
Faks: +48 343592469

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.praszka.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.praszka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka.

II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Praszka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka w zakresie:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;

2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 9, 10, 11, 13, 14 do SIWZ,

3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,

5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) jsą wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn.zm.),

b) posiadają aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

c) są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. poz. 1688).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia: co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, która była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły, nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 3000 Mg w okresie 12 miesięcy;

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz.U. poz. 122).

Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Praszce

Pl. Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

pokój Nr 27 – sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: www.praszka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 98 000 PLN ( słownie dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp ( tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustwy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) Dowód wniesienia Wadium,

b) Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

— składa formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.

e) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

f) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie –) jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

— zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto;

— zmian ustaw i rozporządzeń, a także aktów prawa miejscowego, w tym uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwały Rady Miejskiej w Praszce w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka, przy czym:

— Wykonawca dostosuje się do zmian, jeżeli zmiany te nie wpływają w sposób istotny na warunki realizacji umowy, jeżeli zmiany te w sposób istotny wpłynęłyby na dotychczasowe warunki realizacji zamówienia, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – w szczególności w przypadku konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości,

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawców oraz powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowo opisane w dziale VI p.n. Środki ochrony prawnej w ustawie z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych art. 180-203 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2017