Services - 453814-2017

14/11/2017    S218    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 218-453814

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
Warszawa
00-355
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
Tel.: +48 224416100
E-mail: archcompetition@chopin.gov.pl
Faks: +48 224416113
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.archcompetition.chopin.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.archcompetition.chopin.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: narodowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli.

Numer referencyjny: Zarządzenie nr 19/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotyczącym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu.

2. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

3. Etap I Konkursu polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II Konkursu polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego.

4. Po wyborze w Etapie I Konkursu przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych w Etapie II Konkursu.

5. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I Konkursu (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do Konkursu.

6. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II Konkursu (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w Etapie I Konkursu rozwiniętej koncepcji Inwestycji, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu oraz szczegółowych wytycznych sformułowanych przez Sąd Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.

7. Zaproponowane rozwiązania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować Program inwestorski zawarty w Materiałach do Konkursu.

8. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

9. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyróżnień formalnych w postaci nagród pieniężnych przyznanych Uczestnikom Konkursu, zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu.

10. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w Żelazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (patrz: Program inwestorski).

11. Powstała infrastruktura zostanie dedykowana działalności artystycznej (koncertowej, nagraniowej), edukacyjnej (w tym muzycznej), warsztatowej (kursy mistrzowskie, również pianistyczne) i konferencyjnej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

— atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;

— funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,

— zapewnienie właściwych warunków akustycznych,

— harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,

— czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,

— realność proponowanych rozwiązań,

— ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.

Wyżej wymienione kryteria uporządkowane zostały w kolejności malejącej ich znaczenia.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej, pod warunkiem spełnienia minimalnego kryterium punktowego określonego w Regulaminie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 486 000 PLN brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy zł. brutto). Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród (I ÷ III) w Etapie II Konkursu:

I. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,

II. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

III. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).

Organizator przewiduje możliwość nieprzyznania I nagrody oraz przyznanie co najwyżej dwóch II nagród. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień formalnych w kwocie nie niższej niż 12 000 PLN brutto (słownie: dwanaście tysięcy zł. brutto).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu).

W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Piotr Walkowiak, architekt, przedstawieciel MKiDN.
Zastępca Przewodniczącego Sądu: Ryszard Jurkowski, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia Referent: Tomasz Konior, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia: prof. Zofia Chechlińska muzykolog, chopinolog.
Sędzia: Jarosław Szajner, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Sędzia: Karolina Pacholec, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sędzia: Rudy Ricciotti, architekt.
Sędzia: prof. John Rink, muzykolog, chopinolog.
Sędzia: dr Artur Szklener, muzykolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Sędzia: Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017