Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 454828-2017

15/11/2017    S219

България-Пловдив: Мебелировка

2017/S 219-454828

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
Факс: +359 32660571
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171102RYko5550921
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на мебелировка за нуждите на Община Пловдив и структурните ѝ звена.

Референтен номер: 20171102RYko5550921
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на различни видове мебелировка, разпределени в 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството (ОП 1).

Обособена позиция № 2: Столове (ОП 2).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 145 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модулни мебели и друга мебелировка за офиса и домакинството (ОП 1)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на различни видове мебелировка за офиса и домакинството. Номенклатурата включва общо 61 артикула в т.ч. стелажи, етажерки, шкафове, бюра, маси, гардероби, контейнериq мека мебел и др. с общо прогнозно количество 796 броя.

Количествата на артикулите са прогнозни и в срока на действие на договора, може да не се заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да се заявяват доставки на дадена стока над прогнозните ѝ количества, до достигане на общата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на обособената позиция е лимитна и ще бъде общата стойност, на които ще бъдат сключен договора за възлагане на поръчката. В Приложение № 1.3 към документацията за обществената поръчка са определени и максимално допустими единични цени за всеки артикул от номенклатурата.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Столове (ОП 2)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39112000 Столове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване в приложимите случаи) на различни видове столове. Номенклатурата включва общо 11 артикула в т.ч. директорски, работни, посетителски и трапезни столове с общо прогнозно количество 931 броя.

Количествата на артикулите са прогнозни и в срока на действие на договора, може да не се заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да се заявяват доставки на дадена стока над прогнозните ѝ количества, до достигане на общата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на обособената позиция е лимитна и ще бъде общата стойност, на които ще бъдат сключен договора за възлагане на поръчката. В Приложение № 1.3 към документацията за обществената поръчка са определени и максимално допустими единични цени за всеки артикул от номенклатурата.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят критерии за подбор.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят критерии за подбор.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Подробно описание на мебелировката, включващо технически характеристики и прогнозни количества за всеки артикул, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са представени в техническите спецификации — Приложения № 1.1 и № 1.2 към документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на същата, който е представен в Част ІІ от документацията за обществената поръчка.

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, която се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 — 8 от ЗОП и е определена в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/12/2017
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/12/2017
Местно време: 13:30
Място:

Административната сграда на Община Пловдив — гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала 36.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Ноември 2018.

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 — 5 от ЗОП и няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

Оферти могат да се подадват за 1 или и за 2-те обособени позиции като на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска подаването на общ ЕЕДОП за 2-те обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/11/2017