Usługi - 455074-2019

27/09/2019    S187    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Systemy baz danych

2019/S 187-455074

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Szewczyk-Dąbrowa
E-mail: dszewczyk-dabrowa@pfron.org.pl
Tel.: +48 225055516

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: fundusz celowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Numer referencyjny: ZP/17/19
II.1.2)Główny kod CPV
48610000 Systemy baz danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie narzędzia informatycznego służącego monitorowaniu psa od momentu jego zakupu, poprzez szkolenie, przekazanie osobie niewidomej, pobyt u niewidomego, do czasu emerytury i śmierci w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) przez cały okres obowiązywania umowy (obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie zachodzi, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wykonawca lub podwykonawca, wykonuje świadczenie osobiście).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest utworzenie aplikacji, która ma na celu stworzyć historię psa przewodnika od dnia zakupu do końca pracy z osobą niewidomą, w tym monitorowanie postępów szkolenia psów podczas pobytu u wolontariuszy i u trenera. Aplikacja obejmie też wszelkie procedury dotyczące zabiegów weterynaryjnych, badań i okresowych przeglądów, w czasie pobytu psa u osoby niewidomej. Dzięki aplikacji będzie istniała możliwość wpisywania i monitorowanie ewentualnych potrzeb i problemów związanych z wykonywaniem pracy przez psa przewodnika. Aplikacja pozwoli na stworzenie w przyszłości bazy psów z najlepszymi cechami fizycznymi i psychicznymi do pracy jako pies przewodnik, czyli wstępną kwalifikację hodowli z których potencjalnie psy należy pozyskiwać. Aplikacja będzie miała zawierać kilka poziomów dostępu: inny dla PFRON, inny dla organizacji szkolącej psy. Aplikacja zapewni prowadzenie ewidencji psów. W aplikacji znajdą się dane osób, które otrzymają psy, tak, aby system pełnił rolę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku w przypadku problemów z psem.

2. Celem Zamówienia jest stworzenie narzędzia informatycznego służącego monitorowaniu psa od momentu jego zakupu, poprzez szkolenie, przekazanie osobie niewidomej, pobyt u niewidomego, do czasu emerytury i śmierci. Będzie ono umożliwiało wprowadzenie systemu tzw. instytucjonalnego wsparcia-leczenia i opieki pielęgnacyjnej dla psów przewodników.

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: etap I - budowa i wdrożenie systemu: od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Etap II - usługi rozwoju systemu: od dnia podpisania protokołu odbioru do 31.12.2022 r. Etap III Usługa utrzymania systemu: od dnia podpisania protokołu odbioru do 31.12.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem ust. 8-10 ustawy.

1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnym zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o których mowa w ust. 3.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) poszczególne warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

Cd. III.1.1

10. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożone w oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca do wypełnienia oświadczenia - formularza JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Zamawiający wymaga wypełnienia w części IV jedynie sekcję „α” - jako wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej w postaci pliku: xml. oraz pdf.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odrębnie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument JEDZ w formie elektronicznej, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.

2) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ);

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy potwierdzającą spełnianie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 usługi, polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na technologii SOA, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto, każda.

Uwaga: w przypadku, gdy ww. zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić usługi, o których mowa powyżej;

2) wskaże do realizacji zamówienia następujące osoby (Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk):

a) kierownika projektu, który pełnił rolę kierownika projektu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej 2 zrealizowanych projektach informatycznych obejmujących swym zakresem budowę lub utrzymanie lub rozwój systemów informatycznych – w pełnym cyklu realizacji (analiza – projekt – wdrożenie) o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, każdy projekt; wskazane projekty musiały być realizowane w metodyce SKRAM lub Prince lub PMI.

b) administratora platformy bazodanowej, posiadającego wykształcenie informatyczne, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był członkiem zespołu projektowego w co najmniej 2 zrealizowanych projektach informatycznych obejmujących swym zakresem budowę lub utrzymanie lub rozwój systemów informatycznych – w pełnym cyklu realizacji (analiza – projekt – wdrożenie) o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, każdy projekt, wskazane projekty musiały być realizowane w metodyce SKRAM lub Prince lub PMI. Zakres jego obowiązków obejmował pracę na jednej z relacyjnych baz danych np.: PostgreSQL, Oracle 11g/12c, MsSQL czy DB2.

c) architekta systemu, który posiada wykształcenie o profilu informatycznym i w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie wykonując obowiązki architekta systemu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, każdy projekt;

d) dwóch projektantów-programistów, którzy posiadają wykształcenie o profilu informatycznym i w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zdobyli doświadczenie projektanta-programisty w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, każdy projekt;

e) specjalistę ds. testowania, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie uczestnicząc we wdrożeniach zarządzając jakością oprogramowania w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, każdy projekt;

f) analityka biznesowego, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie wykonując obowiązki analityka biznesowego w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych.

g) administratora systemów, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie wykonując obowiązki administratora systemów w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych. Zakres jego obowiązków musiał obejmować zarządzaniu serwerami aplikacyjnymi, sieciowymi, systemami Linux.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. III.1.2

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

2. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, który powoła się na zasoby innych podmiotów, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego – powinien złożyć dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby, dowody należytego wykonania zamówień (np. referencje) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku.

4. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 1 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokument, o którym mowa w ust.5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust. 6 stosuje się.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki na jakich Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet, zgodnie z rozdziałem IX SIWZ Informacje o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów. Minimalne wymagania sprzętowe. Wybór ikony „Złóż ofertę” oznacza złożenie oferty zgodnie z przepisami ustawy. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”.

3. Ofertę należy złożyć w oryginale.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Biuro Zamawiającego, Warszawa, ul. Sienna 63, sala nr 7, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale X SIWZ.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2019