Tjenesteydelser - 455908-2015

Vis forkortet udgave

24/12/2015    S249

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2015/S 249-455908

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Lars Ingemann
Mailadresse: intel-anskaffelse@politi.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Etablering samt support, vedligeholdelse og konfiguration/videreudvikling af analyseplatform (INTEL).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstaden.

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 84

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 100 000 000 og 280 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
1: Baggrund og formål
Udbuddet vedrører en anskaffelse af et nyt it-system, som skal give Rigspolitiet v/henholdsvis Politiområdet (herefter benævnt »POL«) samt Politiets Efterretningstjeneste (herefter benævnt »PET«) en fælles analyseplatform (også benævnt »INTEL-platformen«), så de bedre kan udnytte eksisterende og kommende datamængder. Det ønskes, at analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (Commercial Off The Shelf software).
Anskaffelsen tager sit udgangspunkt i et af de 12 tiltag i regeringens initiativ »Et stærkt værn mod terror« under overskriften »Øget IT- og Analysekapacitet«, hvor det står anført, at en fælles analyseplatform skal give Politiet og PET bedre mulighed for at udnytte eksisterende såvel som kommende datamængder til bl.a. målrettet imødegåelse af terrortrusler og -angreb. Yderligere oplysninger om baggrunden for anskaffelsen og behovet for øget it-understøttelse kan indhentes her:

http://www.stm.dk/multimedia/Et_st_rkt_v_rn_mod_terror.pdf

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdf.

Det bemærkes, at initiativerne fra »Et stærkt værn mod terror« videreføres ved flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019.
Anskaffelsen vil blive foretaget som en fælles anskaffelse, som munder ud i to separate delaftaler, benævnt henholdsvis »PET-INTEL« og »POL-INTEL«. For yderligere beskrivelse af hhv. PET's og POL's individuelle forretningsspecifikke behov henvises til »oplysninger om delaftaler«.
Der vil, blandt andet af lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn, blive stillet krav om, at systemet installeres separat hos henholdsvis POL og PET.
Systemet skal kunne konfigureres til understøttelse af såvel POL's (Rigspolitiets Politiområde og landets politikredse) som PET's fælles forretningsmæssige behov samt tilpasses til myndighedernes individuelle behov, herunder til de arbejdsgange, som anvendes hos henholdsvis POL og PET. Systemet skal endvidere kunne videreudvikles til understøttelse af myndighedernes eventuelle særlige behov, som ikke kan understøttes af standardsystemets grundfunktionalitet. Kundespecifikke konfigurationer og/eller programmel, som leverandøren udvikler som led i én af delaftalerne, skal stilles frit til rådighed for den anden myndighed, dvs. henholdsvis POL og PET.
Det er et væsentligt sigte, at analyseplatformen skal kunne understøtte de tværgående processer, som vil blive identificeret af en nedsat koordinationsgruppe med afsæt i intentionerne fra »Et stærkt værn mod terror« om et stærkt og koordineret og intensivt samarbejde på tværs af PET, Politiområdet og politikredsene.
Analyseplatformen forventes integreret med og/eller at kunne importere data fra interne fagspecifikke systemer i PET og øvrige dele af Rigspolitiet, herunder bl.a. til registre med oplysninger om f.eks. hændelser og kriminelle forhold såvel som dokumenthåndteringssystemer, sagsbehandlingssystemer, efterforskningsstøttesystemer, forensic systemer, mobile forensic systemer og forskellige former for indhentningssystemer (f.eks. open source indhentning). Endvidere skal analyseplatformen kunne understøtte udveksling af oplysninger med nationale og internationale samarbejdspartnere (eksempelvis Interpol og Europol) og kunne indlæse og importere data fra ad-hoc udtræk, som typisk anvendes i forbindelse med efterforskning. Analyseplatformen skal endvidere kunne understøtte udveksling af data på tværs af forskelligt klassificerede netværk.
Fælles forretningsmæssige behov
Analyseplatformen forventes at kunne understøtte strukturerede såvel som ikke-strukturerede data. Både POL og PET har et stort forretningsmæssigt behov for, at systemet kan håndtere behandlingen af ikke-struktureret data (oftest i form af dokumenter) ved hjælp af værktøjer til at identificere, omsætte og fastholde relevante informationer, der derefter kan behandles struktureret og analytisk.
I den forbindelse vil der ikke udelukkende være tale om en fuldt automatisk informationsbehandling, idet oplysningernes natur fordrer en vis grad af manuel behandling. Systemet skal således indeholde en række værktøjer, der aktivt assisterer brugerne i at identificere relevante informationer, men samtidigt giver mulighed for at validere de automatiske forslag.
Analyseplatformen skal kunne integrere med en række datakilder, der anvender varierende dataformater og teknologier, eksempelvis: SQL baserede relationelle databaser, NO-SQL databaser, Graph databaser, XML, Media Databaser, filsystemer, binære filer mm. Det forventes, at standardsystemet stiller de nødvendige systemmæssige rammer for, at der kan gennemføres en effektiv integration til øvrige systemer og datakilder, eksempelvis via services (fx WS, REST), indbygget ETL-funktionalitet, teknologier til understøttelse af database-synkroniserings/replikering, eller andre produkter og frameworks (eksempelvis SOA platforme, ESB'ere, integrationsværktøjer som fx Apache Camel mm.). Dette gælder såvel ift. etableringen af systemet som ift. værktøjer til den løbende vedligeholdelse og monitorering af integrationerne.
Analyseplatformen forventes at kunne stille avancerede og tidssvarende søgemuligheder til rådighed for brugerne, således at man hurtigt og effektivt kan søge i det samlede datagrundlag.
Analyseplatformens brugerflade skal kunne udstille mangeartede data fra en række forskellige systemer i én samlet brugerflade. Der stilles således store krav til systemets evne til at kunne skalere og præsentere data på en måde, der giver brugerne det bedst mulige overblik. Hertil kommer, at analyseplatformen skal anvendes til at understøtte en række forskellige arbejdsopgaver på tværs af forskellige personalegrupper. Det er derfor vigtigt, at leverandøren kan dokumentere en brugerflade og interaktionsmønstre, der lægger vægt på brugervenlighed, kvalitetssikring og anvendelsesfokus. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med oprettelse og fastholdelse af informationer i systemet.
Platformen skal kunne anvende en række gængse algoritmer og teknologier til visualisering og mønstergenkendelse i større datamængder — proaktivt såvel som på basis af brugerens handlinger. Der kunne eksempelvis være tale om tidsmæssig segmentering af data, geografisk visualisering og behandling af data, hotspot-analyse, SNA (Social Network Analysis) værktøjer, Maskinlæring og DL teknologier.
Det ses endvidere gerne, at standardsystemet stiller en række analytiske værktøjer til rådighed for brugerne, således at disse kan udføre de former for analyser, der er gængse for de enkelte typer af datasæt, der anvendes af politi og nationale efterretningstjenester.
Systemet forventes ligeledes at have en data- og informationsmodel, der er fleksibel og let konfigurerbar, således at systemet løbende kan udvides og ændres med mindst mulig drifts- og brugerpåvirkning.
Det er essentielt, at standardsystemet stiller en særdeles finkornet og robust sikkerhedsmodel til rådighed, således at det til enhver tid kan sikres og kontrolleres, at den enkelte udelukkende har adgang til de data, som den pågældende er autoriseret til i henhold til de regler og retningslinjer, som er gældende for PET og POL. Det forventes, at klassifikationer og rettigheder kan nedarves fra kildemateriale til afledte informationer. Systemet skal desuden understøtte automatiseret og manuel sletning af data baseret på konfigurerbare sletteregler.
2: Hovedydelser
Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser, som nedenfor er opdelt i henholdsvis »Leverancen« og »Løbende ydelser«:
Leverancen
A) Etablering
Leverandøren skal etablere systemet hos henholdsvis POL og PET med understøttelse af den for myndigheden anførte initial-funktionalitet (herefter »grundpakkerne«), herunder opsætning af data- og informationsmodel i systemet, integration til relevante interne og eksterne datakilder, herunder transformation og opsætning af rolle- og rettighedsmodel.
Indholdet af grundpakkerne, de relevante datakilder og samarbejds- og leverancemodeller vil være forskellige for henholdsvis PET-INTEL og POL-INTEL.
Leverandøren skal, som en del af leverancen, stille de nødvendige licenser for anvendelse af systemet til rådighed for POL og PET. Systemet skal stilles til rådighed for de til enhver tid værende brugere i form af en licens, som dækker alle brugerne i dansk politi, dvs. Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET. Systemet forventes anvendt af ca. 10-15.000 brugere på tværs af Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET.
Det skal være muligt for myndighederne at blive inddraget i etableringen af systemet (herefter »medudvikling«). Karakteristika for de to grundpakker er nærmere beskrevet nedenfor under »oplysninger om delaftaler«.
Løbende ydelser
B) Support og vedligeholdelse
Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af systemet i kontraktens løbetid.
Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af patching, releases og fejlrettelser.
Supporten omfatter teknisk support i form af 2nd level support og 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level anvendelsessupport til brugere varetages af kunden selv. Leverandørens supportydelser kan herunder også omfatte bistand i forbindelse med identificering og afhjælpning af problemer forbundet med den daglige anvendelse af systemet og integrationerne, men ikke den fysiske drift af hardware og infrastruktur, der varetages af kunden eller af kundens driftsleverandører.
C) Konfiguration og videreudvikling
Leverandøren skal løbende forestå, at standardsystemet konfigureres og videreudvikles til understøttelse af myndighedernes forretningsmæssige behov. Leverandøren skal bl.a. proaktivt yde rådgivning til myndighederne ift. nye konfigurerings- og videreudviklingsmuligheder, herunder på baggrund af leverandørens erfaringer fra andre tilsvarende kunder.
Det skal være muligt for kunden at indgå i videreudvikling af systemet (benævnt medudvikling).
D) Konsulentydelser
Leverandøren skal løbende i kontraktperioden levere konsulentydelser, herunder i form af uddannelse af kundens brugere og udviklere. Ydelserne skal leveres på kundens anmodning og i det omfang, den enkelte myndighed har behov for dette.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72212460 Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål, 72212461 Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål, 35721000 Elektronisk efterretningssystem

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 100 000 000 og 280 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: For delaftale 2 (POL-INTEL) vil der være en option vedrørende konvertering af data fra datakilder, hvis funktionalitet helt eller delvist erstattes af funktionalitet i analyseplatformen.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: PET-INTEL
1)Kort beskrivelse
PET har identificeret et kritisk behov for en mere effektiv it-understøttelse af all-source efterretningsanalyse — med andre ord organisationens evne til at sammenstille, behandle, overskue og analysere informationer og data på tværs af multiple og forskelligartede datakilder. Analyseplatformen (PET-INTEL) forventes at bidrage væsentligt til PET's strategiske såvel som taktiske analysekapacitet.
Der vil i grundpakken til PET være et særligt funktionelt fokus på:
— Understøttelse af all-source efterretningsanalyse — herunder med særlig vægt på overblik og sammenstilling af forskellige datasæt.
— Identifikation og fastholdelse af strukturerede informationer på basis af ikke-struktureret materiale.
— Hurtig triage og visitering af indgående materiale med henblik på øjeblikkelig målrettet distribution og iværksættelse af foranstaltninger.
— Effektiv og systemunderstøttet udveksling af kritiske informationer imellem brugerne, således at de hurtigt og effektivt kan deles.
— Udarbejdelse, fastholdelse og deling af overbliksbilleder ved hjælp af de metoder, der egner sig bedst til de enkelte datatyper.
— Dokumentation og videre analytisk behandling af informationer, efterretninger og vurderinger.
— Etablering af et effektivt sikkerhedskoncept, der kan administreres over tid.
— Værktøjsunderstøttelse af overholdelse af lovgivningen, således at man løbende kan verificere, monitorere og dokumentere, at lovgivning og revisionsprocedurer overholdes.
Ud over grundpakken forventer PET en løbende konfigurering og videreudvikling af platformen. Der vil i særdeleshed være fokus på etablering af integrationer til yderligere datakilder, understøttelse af beredskab og operativ disponering, implementering af koordinationsgruppens anbefalinger til samarbejde på tværs af PET, Politiområder og politikredsene, fokus på anvendelse af dataanalyse samt automatisk og tidskritisk fordeling af relevante informationer.
PET lægger stor vægt på medudvikling og aktiv deltagelse i projekter, hvorfor der ofte vil blive anvendt en agil samarbejdsmodel mellem PET og leverandøren. PET påtager sig i den forbindelse en forpligtelsen for så vidt angår koordinering og prioritering af ydelserne under PET-INTEL. PET forventer at stille ressourcer til rådighed for medudvikling og aktiv deltagelse i de indledende driftsaktiviteter. Leverandøren kan forvente et tæt samarbejde med god adgang til forretningens centrale ressourcer. Af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde vil en stor del af arbejdet forventeligt finde sted på PET's lokation i Danmark.
Al håndtering af data skal kunne afvikles inden for rammerne af den gældende lovgivning for PET.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72212460 Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål, 72212461 Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål, 35721000 Elektronisk efterretningssystem

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 65 000 000 og 140 000 000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Henvendelse og spørgsmål der vedrører sikkerhed og sikkerhedsgodkendelser ift. PET kan stilles direkte til PET på følgende mailadresse: nisa@pet.dk.

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: POL-INTEL
1)Kort beskrivelse

Rigspolitiet har behov for it-understøttelse til bl.a. bearbejdning og analyse af store datamængder inden for law enforcement-området (POL-INTEL). Analyseplatformen skal give dansk politi helt nye muligheder for at arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, efterforskning og monitering, også kendt som intelligence-led policing (analyse- og videnbaseret politiarbejde). Analyseplatformen forventes hermed at blive et centralt element for så vidt angår initiativer, der bl.a. har sammenhæng med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019, som nærmere beskrevet her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/ny-politiaftale-sikrer-et-styrket-politi-og-et-tryggere-danmark.

Grundpakken for POL-INTEL forventes at understøtte fem funktionelle områder, som omfatter monitering, meddelerhåndtering, tele- og dataanalyse, generisk analysefunktionalitet og konsolideret søgning, filtrering og præsentation af data fra relevante datakilder, som vil omfatter interne datakilder, dvs. politiet egne systemer, eksterne datakilder (nationalt og international) samt import af ad hoc datakilder.
Videreudvikling på flere funktionelle områder forudsættes og forventes blandt andet at omfatte integration til yderligere datakilder, understøttelse af mobility, realtime overblik over kriminalitets- og hændelsesudvikling, grænsenær kontrol, beredskab og operativ disponering, herunder »analytisk patruljering«.
POL forventer ikke at indgå i medudvikling af grundpakken. Omfanget af POL's medudvikling i eventuelle konfigurations- og videreudviklingsopgaver, herunder valget af samarbejdsmodel (vandfald eller agil), vil afhænge af de konkrete opgavers natur, og det vil derfor blive besluttet fra opgave til opgave.
Al håndtering af data skal kunne afvikles inden for rammerne af den aktuelle lovgivning for POL, herunder skal systemet bl.a. håndtere og behandle data og informationer, der i dag behandles i medfør af BEK nr. 921 af 2. juli 2010 om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72212460 Udvikling af programmel til analyse-, forsknings-, beregnings- eller prognoseformål, 72212461 Udvikling af programmel til analyse- eller forskningsformål, 35721000 Elektronisk efterretningssystem

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 35 000 000 og 140 000 000 DKK
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Det vil være et aftalemæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. Ved opfyldelse af kontrakten, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse.
Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af persondatalovgivningen.
Leverandøren, systemet og alle, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af de nationale sikkerhedsmyndigheder, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17/12/2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:

— Enten en tro og love erklæring om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på www.retsinformation.dk. Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.

— Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger.
— Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro og love erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
— En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
— Virksomhedens balance eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed.
Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100.000.000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, opgøres egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) opgøres egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
Fremlæggelse af en liste over de betydeligste lignende tjenesteydelser, jf. punkt II.1.5) og beskrivelserne af hhv. Delaftale 1 (PET-INTEL) og Delaftale 2 (POL-INTEL), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger:
— En klar beskrivelse af leverancens karakteristika, jf. punkt II.1.5), herunder beskrivelserne af karakteristika for hhv. Delaftale 1 (PET-INTEL) og Delaftale 2 (POL-INTEL)
— En klar beskrivelse af ydelserne omfattet af leverancen, jf. de i punkt II.1.5) litra A-D, leverancen har bestået af,
— Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse,
— Tidspunktet for udførelsen,
— Størrelsen af leverancen, samt
— Modtager af leverancen, såfremt oplysningerne kan angives
Det bemærkes, at ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).
Såfremt der angives et antal referencer, der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer, dvs. referencenr. 1-5. Referencer, der ligger herudover, vil der blive set bort fra.
Adgang til skabelon til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som delaftalerne omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5), herunder i relation til de i punkt A-D anførte hovedydelser og beskrivelserne for hhv. Delaftale 1 (PET-INTEL) og Delaftale 2 (POL-INTEL).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 179-325298 af 16.9.2015

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Ansøgerne skal afgive én ansøgning som dækker begge delaftaler. Vurderingen af ansøgningerne til henholdsvis delaftale 1 (PET-INTEL) og delaftale 2 (POL-INTEL) vil foregå samlet. Ligeledes skal de prækvalificerede ansøgere afgive bud på begge delaftaler, idet delaftalerne vil blive tildelt til én leverandør. De nærmere betingelser for tilbudsafgivning vil fremgå af udbudsmaterialet.

I relation til punkt I.1) bemærkes, at den overordnede internetadresse for PET er www.pet.dk og for POL er www.politi.dk. Derudover bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive udsendt til de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud.

Eventuelle spørgsmål til anmodning om prækvalifikation skal stilles skriftligt via den i punkt I.1) anførte mailadresse med angivelse af »INTEL Analyseplatform«. Svar på sådanne spørgsmål vil blive offentliggjort via det anvendte dokumenthåndteringssite. Adgang til sitet kan rekvireres ved henvendelse til den i punkt I.1.) anførte mailadresse. Interesserede opfordres til at anmode om adgang til sitet og løbende at holde sig orienteret på sitet.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for begge delaftalernes fulde løbetid.
I relation til punkt II.3) og punkt II.1.3) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra delaftalernes respektive overtagelsesdage. Overtagelsesdagen forventes at være 5-6 måneder fra underskrivelsestidspunktet. Ud over den anførte kontraktlængde kan der i forbindelse med delaftalernes ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret overgang i forbindelse med et evt. nyt udbud.
I relation til punkt III.2.2) og III.2.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen(f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet skabeloner for erklæringerne (økonomisk og teknisk formåen). Adgang til disse kan rekvireres ved anmodning herom på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
I relation til punkt III.1.4) og III.1.5) bemærkes, at virksomhederne skal være sikkerhedsgodkendt for at kunne modtage udbudsmaterialet. De virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud vil modtage en vejledning herom.
I relation til punkt III.3.2) bemærkes, at navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne under delaftalerne, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.
I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter Direktiv 2009/81/EF, jf. artikel 26. De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele delaftalerne på grundlag af tilbudsgivernes første tilbud (INDO1) uden forhandling.
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.
I relation til punkt IV.1.3) såfremt ordregiver ikke tildeler på baggrund af INDO 1, bemærkes det, at efter de prækvalificerede ansøgere (tilbudsgivernes) har indsendt deres andet tilbud efter første forhandlingsrunde (INDO2), forventer ordregiver at reducere antallet af tilbudsgivere til 2 baseret på kriterierne for tildeling gældende på tidspunktet.
I relation til punkt IV.3.6) bemærkes, at der vil blive stillet aftalemæssige krav til, at kommunikation under delaftalerne mellem leverandøren og kunden foregår på dansk, dog således at kommunikationen kan foregå på engelsk, når der er tale om udenlandske nøglemedarbejdere med specialkompetencer, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.
Der vil den 11. januar 2016 blive afholdt et orienteringsmøde. Nærmere information om orienteringsmødet vil fremgå af dokumenthåndteringssitet. Adgang til sitet kan rekvireres ved henvendelse på den i punkt I.1.) anførte mailadresse. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 3 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere ved fremsendelse af e-mail til den i punkt I.1) anførte mailadresse. Ordregiver tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende vil blive offentliggjort på dokumenthåndteringssitet. Adgang til sitet kan rekvireres ved henvendelse på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
Ordregiver ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation afgives i 6 papireksemplarer og i to elektronisk version (f.eks. USB-stik). Ansøgningen om prækvalifikation kan IKKE afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket »»INTEL Analyseplatform« — Må ikke åbnes af postfunktionen.«
Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 12 i bekendtgørelse nr.712 af 15.6.2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en teknisk dialog. Materiale herfra er tilgængeligt på dokumenthåndteringssitet. Adgang til sitet kan fåes ved henvendelse på den i punkt I.1) anførte mailadresse.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.12.2015