Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 456754-2017

16/11/2017    S220

България-Шабла: Електрическа енергия

2017/S 220-456754

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Шабла
Национален регистрационен номер: 000852957
Пощенски адрес: ул. „Равно поле“ № 35
Град: Шабла
код NUTS: BG332 Dobrich
Пощенски код: 9680
Държава: България
Лице за контакт: инж. Марияна Бобева, Ивелина Димитрова
Електронна поща: stz@ob-shabla.org
Телефон: +359 57435037
Факс: +359 57434204
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.shabla.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.info-m.eu/shabla/?cat=94
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.info-m.eu/shabla/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение — улично осветление“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси, при специалните изисквания на възложителя посочени в Техническата спецификация, и съгласно предложеното от избрания за изпълнител участник в Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 142 076.04 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

Община Шабла.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия от регистриран търговец и предоставяне на услуга по координация на балансиращата група за Община Шабла, регистрирани на свободен пазар. Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси, при специалните изисквания на възложителя посочени в Техническата спецификация, и съгласно предложеното от избрания за изпълнител участник в Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение; Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителя да заплаща такса за регистрация и участие; Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Избраният за изпълнител участник ще извършва доставка на годишното прогнозно количество за обособена позиция № 2 от 1 926 741 КWh; нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение с възможно отклонение в положителна или отрицателна посока. Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в зависимост от възникналата необходимост; Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност; Администриране на прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, които се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите количества, които избраният за изпълнител участник планира да доставя и продава на възложителя и обмена на информация с лицензираното ЕРП на територията, на която се намират съответните измервателни точки; В качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като: -Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар. -Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. -Потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. -Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя. — Участникът е длъжен да разполага с изградена/ или да изгради/ система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on — line за всяко измервателно устройство. Доставките за срок от 3 /три/ години на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение започват след сключване на договора за всеки един от обектите на възложителя, регистрирани на свободния пазар на електроенергия и потвърждение, че същият е включен сред потребителите, попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на опе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 142 076.04 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата трябва да притежават лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 2) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — Приложение № 4.

Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено „Вярно с оригинала“ копие на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки с предмет и обем идентични или сходни* с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

* под сходни дейности следва да се разбират доставки на електрическа енергия.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за ЕК 180 9001:2008 или еквивалент.

За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки и валиден сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ЕК 180 9001:2008 или друг еквивалент (заверено „Вярно с оригинала“).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер 3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС, както следва: 4 262,28 BGN (четири хиляди двеста шестдесет и два лева и двадесет и осем стотинки); Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. 2. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 3. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/12/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/12/2017
Местно време: 14:00
Място:

В сградата на Община Шабла, ет. 2, малката заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, съгласно условията посочени в чл. 36 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). В случай че участник в процедурата е обединение, на основание чл. 37, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ППЗОП, то следва да определи партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да уговори солидарна отговорност между участниците в обединението. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионална компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в случаите когато участникът ще ползва капацитета на трети лица, за доказване на съответствието с критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, то те заедно с участника в процедурата носят солидарна отговорност за изпълнението на поръчката. Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. На основание чл. 3, т. 8 от „Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици“, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/ консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Свързани лица* не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, за когото е налице някое от основанията, предвидени в чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/11/2017