Доставки - 456754-2017

16/11/2017    S220    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Шабла: Електрическа енергия

2017/S 220-456754

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шабла
000852957
ул. „Равно поле“ № 35
Шабла
9680
България
Лице за контакт: инж. Марияна Бобева, Ивелина Димитрова
Телефон: +359 57435037
Електронна поща: stz@ob-shabla.org
Факс: +359 57434204
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.shabla.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.info-m.eu/shabla/?cat=94

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.info-m.eu/shabla/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение — улично осветление“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси, при специалните изисквания на възложителя посочени в Техническата спецификация, и съгласно предложеното от избрания за изпълнител участник в Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 142 076.04 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Община Шабла.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия от регистриран търговец и предоставяне на услуга по координация на балансиращата група за Община Шабла, регистрирани на свободен пазар. Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси, при специалните изисквания на възложителя посочени в Техническата спецификация, и съгласно предложеното от избрания за изпълнител участник в Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение; Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без възложителя да заплаща такса за регистрация и участие; Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Избраният за изпълнител участник ще извършва доставка на годишното прогнозно количество за обособена позиция № 2 от 1 926 741 КWh; нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение с възможно отклонение в положителна или отрицателна посока. Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в зависимост от възникналата необходимост; Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност; Администриране на прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, които се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите количества, които избраният за изпълнител участник планира да доставя и продава на възложителя и обмена на информация с лицензираното ЕРП на територията, на която се намират съответните измервателни точки; В качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като: -Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар. -Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. -Потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. -Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя. — Участникът е длъжен да разполага с изградена/ или да изгради/ система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on — line за всяко измервателно устройство. Доставките за срок от 3 /три/ години на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение започват след сключване на договора за всеки един от обектите на възложителя, регистрирани на свободния пазар на електроенергия и потвърждение, че същият е включен сред потребителите, попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на опе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 142 076.04 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата трябва да притежават лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 2) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — Приложение № 4.

Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено „Вярно с оригинала“ копие на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки с предмет и обем идентични или сходни* с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

* под сходни дейности следва да се разбират доставки на електрическа енергия.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за ЕК 180 9001:2008 или еквивалент.

За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки и валиден сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ЕК 180 9001:2008 или друг еквивалент (заверено „Вярно с оригинала“).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер 3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС, както следва: 4 262,28 BGN (четири хиляди двеста шестдесет и два лева и двадесет и осем стотинки); Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. 2. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 3. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/12/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/12/2017
Местно време: 14:00
Място:

В сградата на Община Шабла, ет. 2, малката заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, съгласно условията посочени в чл. 36 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). В случай че участник в процедурата е обединение, на основание чл. 37, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ППЗОП, то следва да определи партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да уговори солидарна отговорност между участниците в обединението. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионална компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в случаите когато участникът ще ползва капацитета на трети лица, за доказване на съответствието с критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, то те заедно с участника в процедурата носят солидарна отговорност за изпълнението на поръчката. Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. На основание чл. 3, т. 8 от „Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици“, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/ консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Свързани лица* не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, за когото е налице някое от основанията, предвидени в чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/11/2017