Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 457730-2019

30/09/2019    S188    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Консултантски инженерни услуги в строителството

2019/S 188-457730

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Борис Терзиев
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822649
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/7e52c15a-846b-424b-bd93-1d930ed11b5e/izgotviane-otcenka-proekti-uprajniavane-sn-izpalnenie-funktcii-obekt-klub-restorant-mvr-kn-m-luiza-91

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/7e52c15a-846b-424b-bd93-1d930ed11b5e/izgotviane-otcenka-proekti-uprajniavane-sn-izpalnenie-funktcii-obekt-klub-restorant-mvr-kn-m-luiza-91
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Рашкова
Телефон: +359 29824676
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Факс: +359 29813010
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/7e52c15a-846b-424b-bd93-1d930ed11b5e/izgotviane-otcenka-proekti-uprajniavane-sn-izpalnenie-funktcii-obekt-klub-restorant-mvr-kn-m-luiza-91

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве

II.1.2)Основен CPV код
71312000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект „Преустройство на клуб-ресторант (ведомствен стол на МВР) в административни помещения за нуждите на дирекция „Български документи за самоличност“ — МВР, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гр. София“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 250.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект „Преустройство на клуб-ресторант (ведомствен стол на МВР) в административни помещения за нуждите на Дирекция „Български документи за самоличност“ — МВР, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гр. София“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият срок в II.2.7) е индикативен, като сроковете са: оценката на съответствие се изготвя и предава в срок до 15 дни от предаване на инвестиционния проект; осъщ. на строителния надзор и изпъл. на функ. на координатор по безопасност и здраве е за времето от издаване на разрешение за строеж до завършване на строежа и въвеждане на строителния обект в експлоатация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът представя в офертата си единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ посочва информация за установяване изпълнението на следният критерии:

Участникът следва да притежава валидно удостоверение за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадени от Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), или удостоверение/документ за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или еквивалент. Участникът посочва номера и датата на удостоверението/документа за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, валидността, титуляра, издаващият орган и интернет адрес на публичен безплатен регистър, ако информацията е достъпна там. Информацията за съответствие с критерия за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът представя в офертата си единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ посочва информация за установяване изпълнението на следният критерии:

Участникът следва да е има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за консултант/строителен надзор за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5, ал. 3, т. 4 и чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (50 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ. Участникът посочва номера и датата на застраховката/гаранцията, валидността, титуляра, издаващият орган и интернет адрес на публичен безплатен регистър, ако информацията е достъпна там. Информацията за съответствие с критерият за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за консултант/строителен надзор за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5, ал. 3, т. 4 и чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (50 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/11/2019
Местно време: 14:00
Място:

В дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощни (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. 30 % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на изготвянето на оценката на съответствието на инвестиционните проекти, а 70 % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на задължението за осъществяване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от изключенията по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и пар. 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допусната аритметична грешка (неточност) в ценовото предложение, участник, който не предложи цена за определена услуга, както и участник, чието ценово предложение надвишава 4 875,00 BGN без ДДС за оценка на съответствието на инвестиционния проект и 11 375,00 BGN без ДДС за строителен надзор и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве. Всички образци, приложени към документация за обществената поръчка, са задължителни за участниците, като възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който промени или не попълни образците в съответствие с указанията на възложителя.

3. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Процедурата се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП поради неосигурено финансиране към момента на откриване на процедурата. В случай че финансирането не е осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора по съответната обособена позиция без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822567
Факс: +359 29813010

Интернет адрес: http://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/09/2019