Usługi - 468031-2018

24/10/2018    S205

Polska-Warszawa: Laboratoryjne usługi badawcze

2018/S 205-468031

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bioagra SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272445687
Adres pocztowy: ul. Połczyńska 97A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Siuda
E-mail: siuda_a@bzk.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bioagra.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bioagra.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bioagra.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Bioagra SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272445687
Adres pocztowy: ul. Jaśminowa 27
Miejscowość: Koprki/Ożarów Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-850
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Siuda
E-mail: siuda_a@bzk.pl
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bioagra.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa badawcza opracowania metod wykorzystania produktów ubocznych z przetwórstwa płodów rolnych

II.1.2)Główny kod CPV
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu elementów technologii wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych (UP), które powstają podczas działalności spółek grupy BZK: otrąb, śruty rzepakowej oraz pozostałości po produkcji etanolu w ZPE Goświnowice.

W ramach usługi opracowane powinny być następujące zagadnienia:

1. Założenia do instalacji w skali przemysłowej do higienizacji surowców suchych i mokrych,

2. Instalacja w skali pilotażowej do wzbogacania otrębów (zwiększenia zawartości białka),

3. Instalacja w skali pilotażowej do przerobu frakcji wyekstrahowanej z otrębów (FW) w procesie wzbogacania w kierunku produktów spożywczych lub paszowych,

4. Założenia do technologii przerobu FW w kierunku środków chemicznych w skali laboratoryjnej,

5. Właściwości użytkowe nowych komponentów paszowych, w tym badania na zwierzętach,

6. Możliwość przedłużenia trwałości mieszanek zawierających UP z użyciem środków konserwujących.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73120000 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice”. W przypadku badań laboratoryjnych i testów instalacji pilotażowych dopuszcza się wykonywanie ich w laboratoriach Oferenta lub wynajętych przez niego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa, polegająca na opracowaniu elementów technologii wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych (UP), które powstają podczas działalności spółek grupy BZK: otrąb, śruty rzepakowej oraz pozostałości po produkcji etanolu w ZPE Goświnowice. Zaproponowane rozwiązania powinny prowadzić do opracowywania sposobów zwiększenia trwałości mokrych pasz, wzbogacenia produktów ubocznych (głównie otrąb) w białko a także sposobów przetwórstwa i wykorzystania strumieni produktów powstających podczas wzbogacania otrąb.

W ramach usługi wymagane są następujące badania, których efektem końcowym będą rozwiązania wymienione w p. II.1.4)

I. Jakość komponentów paszowych i ich mieszanek

1. Przedłużanie trwałości komponentów suchych (przede wszystkim plew), mokrych i ich mieszanek z wykorzystaniem środków utleniających (ozon, woda utleniona).

2. Analizy efektywności konserwacji „mokrego placka” oraz jej wpływu na zawartość związków bioaktywnych i antyoksydantów.

3. Oznaczanie czystości mikrobiologicznej nowych komponentów i mieszanek paszowych.

4. Analiza składu chemicznego i wartości pokarmowej nowych komponentów i mieszanek paszowych, w tym skład aminokwasowy i stopnień rozkładu w żwaczu.

5. Analizy komponentów pod kątem bezpieczeństwa pasz (zawartość pestycydów, metali ciężkich oraz mykotoksyn).

II. Badania na zwierzętach

1. Testy karmienia zwierząt modelowych (drób, ryby).

2. Testy karmienia opasów (stado udostępnione przez Zamawiającego).

3. Badania mięsa i krwi (bydło, drób, ryby).

III. Wytwarzanie nowych komponentów paszowych

1. Ekstrakcja otrąb, śruty rzepakowej oraz mokrego placka – badania laboratoryjne w celu wyboru optymalnej metody usuwania polisacharydów C5 oraz opracowania założeń do instalacji pilotażowej.

2. Budowa instalacji pilotażowej do ekstrakcji o mocy przerobowej co najmniej 200 t/rok i przygotowanie jej do badań w ZPE „Goświnowice”.

3. Analizy składu chemicznego wzbogaconych otrąb, śruty i mokrego placka a także badania struktury wzbogaconych otrąb pod kątem przydatności do wytwarzania premiksów.

4. Hydroliza enzymatyczna błonnika z otrąb i innych surowców – badania laboratoryjne w celu określenie potencjału wdrożeniowego najefektywniejszych metod, w tym oceny opłacalności.

IV. Zagospodarowanie frakcji wyekstrahowanej (FW) z procesu wzbogacania komponentów

1. Analiza składu chemicznego FW, w tym profil cukrów.

2. Prehydroliza oraz hydroliza kwasowa lub enzymatyczna strumienia FW – badania laboratoryjne w celu wyboru optymalnej metody rozkładu polisacharydów C5 oraz opracowania założeń do instalacji pilotażowej.

3. Alternatywne procesy przetwarzania FW zaproponowane przez Oferenta – badania laboratoryjne w celu wyboru metod o największym potencjale wdrożeniowym oraz opracowania założeń do instalacji pilotażowej.

4. Budowa instalacji pilotażowej do hydrolizy FW o wydajności dostosowanej do wielkości strumienia FW z pilotażowej instalacji do ekstrakcji i przygotowanie jej do badań w ZPE „Goświnowice”.

5. Budowa instalacji pilotażowej do alternatywnego, zaproponowanego przez Oferenta sposobu przetwarzania FW o wydajności dostosowanej do wielkości strumienia FW z pilotażowej instalacji do ekstrakcji i przygotowanie jej do badań w ZPE „Goświnowice”.

6. Badania wydajności otrzymywania z FW alkoholu furfurylowego oraz innych związków furanowych, jak THF i komponenty paliw furanowych – prace laboratoryjne w celu oceny potencjału wdrożeniowego.

Oferent powinien zawrzeć w ofercie kalkulację kosztów z podziałem na kategorie (wynagrodzenia, aparatura, usługi zewnętrzne, materiały operacyjne, narzuty/koszty ogólne) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja badań i ich zgodność z potrzebami Zamawiającego / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe / Waga: 30 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt w fazie przygotowania do złożenia w konkursie NCBiR 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Materiał powinien zostać dodatkowo opracowany w formie zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie w konkursie NCBiR 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent powinien dysponować zespołem zdolnym do samodzielnej realizacji zamówienia w zakresie merytorycznym. Dopuszczalne jest podwykonawstwo prac technicznych, jak wykonanie aparatury lub prace hodowlane oraz do 10 % prac merytorycznych.

Wymagane jest jako warunek dopuszczający doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami naukowymi, patentami lub realizacją projektów badawczych (w przypadku projektów podzielonych na zadania – zadań) związanych z następującymi zagadnieniami:

1. Higienizacja produktów rolnych z zastosowaniem np. ozonu i wody utlenionej.

2. Wykorzystanie produktów ubocznych z przetwórstwa płodów rolnych w paszach (DDGS, otręby lub śruta rzepakowa).

3. Przetwórstwo surowców zawierających polisacharydy C5.

4. Hydroliza enzymatyczna celulozy.

5. Redukcja katalityczna, w szczególności wytwarzanie alkoholu furfurylowego.

6. Badania pasz z wykorzystaniem zwierząt, w szczególności bydła.

Oferent powinien dysponować zasobami technicznymi wystarczającymi do realizacji usługi, w tym odpowiednimi laboratoriami oraz aparaturą pomiarową. Dopuszczalne jest uzupełnienie zasobów aparaturowych, jednak w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości usługi. Zastrzeżenie to nie dotyczy elementów prototypowych instalacji pilotażowych, które będą wykorzystana w ZPE „Goświnowice”. Oferent powinien mieć dostęp i możliwość nadzoru hodowli, w których prowadzone będą badania na zwierzętach.

Oferent powinien dysponować zespołem posiadającym doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami.

Oferent powinien oszacować efekt ekonomiczny zaproponowanych metod przerobu UP, na przykładzie wzbogacania otrąb pszennych i dalszego przetwórstwa FW metodą hydrolizy oraz inną, zaproponowaną metodą alternatywną (dopuszczalne jest ograniczenie kalkulacji do OPEX).

Oferent powinien wskazać z imienia i nazwiska oraz przedstawić dorobek osób kluczowych dla realizacji projektu, co najmniej dla osób wskazanych jako spełniające wymienione w niniejszym ogłoszeniu kryteria kwalifikacji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie kwalifikacji zawodowych:

Co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych posiadających dorobek w zakresie zootechniki.

Co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych posiadających dorobek w zakresie nauk chemicznych.

Co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy posiadających dorobek w zakresie nauk biologicznych lub rolnictwa.

W zakresie doświadczenia naukowego:

Co najmniej jeden pracownik posiadający dorobek zgodny z wymienionymi w p. III.1.3) (powyżej) zagadnieniami.

W zakresie zasobów technicznych Oferent musi wykazać, że laboratoria i aparatura rzeczywiście pozostają do dyspozycji zespołu realizującego usługę.

W zakresie doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami:

Co najmniej jeden projekt badawczo-rozwojowy realizowany wspólnie z dużym przedsiębiorcą.

Co najmniej dwa złożone wnioski w konkursach dla przedsiębiorców (z wyłączeniem konkursów dla konsorcjów naukowych).

W zakresie oszacowania efektu ekonomicznego Oferent musi wskazać źródło danych przyjętych do kalkulacji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 48 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

ul. Jaśminowa 27, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018