Roboty budowlane - 472434-2017

25/11/2017    S227    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 227-472434

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 197-404109)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 30
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kielczyk
E-mail: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl
Tel.: +48 713718114
Faks: +48 713718152

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wroclaw.po.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404109

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:

Wartość bez VAT: 22 551 927.31 EUR.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 22 551 927.31 PLN.

Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:

Wartość bez VAT: 22 551 927.31 EUR.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 22 551 927.31 PLN.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: