Доставки - 473344-2019

09/10/2019    S195

България-София: Инструменти и апарати за регулиране и контрол

2019/S 195-473344

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Български институт по метрология
Национален регистрационен номер: 175092070
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Калоян Стаматов
Електронна поща: k.stamatov@bim.government.bg
Телефон: +359 29702746
Факс: +359 29702777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bim.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/ob-za-pr-inf-2019-g
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: метрология

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка ще включва доставка на оборудване по 3 обособени позиции, както следва:

— създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери,

— модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане,

— създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати—автомобил“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 343 499.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора и гр. Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 2 броя автоматизирани станции за измерване на метрологичните характеристики и функционални възможности за достъп до вътрешните памети на електромерите. Станциите ще бъдат трифазни, за активна, реактивна и пълна енергия, с техническа възможност за ръчно и компютърно управление, както и за проверка на електромери с вътрешно съединени токови и напрежителни вериги. Предвидено е обучение на експертите за работа с доставените автоматизирани станции и приложимия към тях софтуер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 373 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 26/08/2020
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на преси за създаване на налягане и спомагателно оборудване за извършване на контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане, с което ще се създаде възможност да се модернизират проверочните лаборатории и да се покрият най-масово използваните манометри в страната — до 100 MPa.

Предвидено е обучение на експертите за работа с доставеното оборудване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 440 499.96 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 11/11/2020
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати—автомобил“ (СТАА)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 5 мобилни лаборатории за контрол на СТАА, които ще се състоят от преносим стенд и комплект спомагателно оборудване към него, пътно превозно средство, категория О за транспортиране на стенда до мястото на извършване на проверката.

Предвидено е обучение на експертите за работа с доставеното оборудване. Обучението ще има за цел запознаване с пълните възможности на стенда, управлението му, както и всички инструкции за безопасност и правилната му употреба.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 530 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 01/02/2021
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
17/11/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:
11/11/2019

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2019