Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 473996-2018

27/10/2018    S208

България-Струмяни: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

2018/S 208-473996

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: с. Струмяни, пл. „7 - ми април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.strumyani.org
Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на 4 центъра за грижа за лица с психични разстройства“ Вж. VI.3

II.1.2)Основен CPV код
45215200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършване проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4 бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.08.2018г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект на фаза работен проект за строителство на 4 бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ РП, ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Индикативната минимална обща разгъната застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 628 570.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45215200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на община Струмяни, област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършване проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4 бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.08.2018г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект на фаза работен проект за строителство на 4 бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ РП, ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Индикативната минимална обща разгъната застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2. Всеки от центровете трябва да отговаря на градоустройствени и ситуационни изисквания, на основни композиционни и функционални изисквания, на изисквания по отношение на помещения и площи в сградите, посочени в методологията на МТСП и техническите спецификации по настоящата обществена поръчка. По време на строителството избраният изпълнител, чрез проектантите по съответните части на инвестиционния проект, ще изпълнява авторски надзор по чл. 162 от ЗУТ. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект ще се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. Проектантът ще носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката / Тежест: 5
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 628 570.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Община Струмяни кандидатства за финансиране на настоящата обществена поръчка по ОПРР.

II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Към датата на откриване на процедурата средства за нейното изпълнение не са осигурени.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участниците, регистрирани на територията на Р БЪЛГАРИЯ следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗУТ и първа група съгласно чл. 5, т. 1, ал. 6 и т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство съобразно вида и дела от поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване.

Документът, с който се доказва изискването, е удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката: строежи от четвърта категория, първа група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишни обороти, равен или надвишаващ 3 200 000,00 (три милиона и двеста хиляди) лева. (Оборотът е под двукратния на прогнозната стойност на обществената поръчка) Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от следните дейности – проектиране и/или авторски надзор, и/или строително-монтажни работи.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За доказване на икономическото си и финансово състояние участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на този критерий за подбор. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле 5). За доказване на икономическото си и финансово състояние по този критерий участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП следните документи във връзка с поставените изисквания: За участниците, регистрирани в БЪЛГАРИЯ, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: По т. 1 от критериите за икономическо и финансово състояние:

— Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти най-много за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 3 200 000,00 (три милиона и двеста хиляди) лева.

По т. 2 от критериите за икономическо и финансово състояние:

Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за проектант и строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (четвърта категория, първа група) съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 и за „строител“, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4).

Съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗУТ „Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.”

Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ „Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.”

Минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1 и т. 2 се прилагат за подизпълнителите според вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

Третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на минималните критерии за подбор за икономическо и финансово състояние по т. 1, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор.

Минималните изисквания по т. 1 и 2 за икономически и финансово състояние в случай на участие на обединение, се прилагат към обединението като цяло, с изключение на изискванията, които произтичат от нормативен или административен акт, в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с тези в обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под услуги с предмет, сходен с тези в обществената поръчка, следва да се считат услуги по проектиране и/или авторски надзор на сгради.

Под сходен обем се има предвид извършването на една дейност/услуга.

За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: списък на услуги, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентично или сходно с тези в обществената поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под строителство, сходно с тези в обществената поръчка, следва да се счита ремонт, реконструкция или ново строителство на сгради.

Под сходен обем се има предвид извършването на 1 строителство.

За доказване на технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП 1 или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с 1 и 2 критерий за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, 1 а и 1б) в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството.

Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 — системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

За доказване на тези технически и професионални способности участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП 1 или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания: сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП от участника, определен за изпълнител, от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и от третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили поне 1 дейност/услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тези в обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под услуги с предмет, сходен с тези в обществената поръчка, следва да се считат услуги по проектиране и/или авторски надзор на сгради. Под сходен обем се има предвид извършването на 1 дейност/услуга.

2. Участниците следва да са изпълнили поне 1 дейност/строителство, идентично или сходно с предмет и обем на това в обществената поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под строителство, сходно с предмет в обществената поръчка, следва да се счита ремонт, реконструкция или ново строителство на сгради. Под сходен обем се има предвид извършването на 1 строителство.

3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2008 — системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалетнтни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по горе кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Третите лица (ако има такива), на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на критериите за подбор по т. 1 до т. 3, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. Минималните изисквания по т. 1, 2 и 3 в случай на участие на обединение се прилагат към обединението като цяло. Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, се представя в 1 от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/12/2018
Местно време: 10:30
Място:

с. Струмяяни, пл. „7 - ми април“ № 1, залата на Общински съвет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на 4 центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“. Възложителят отстранява от участие участник, при който са налични основанията за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и когато участник е:

1. обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание по т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

Определената професия или дейност съгласно законадателството на държавата, в която е извършено деянието, включва лишаване от право да се изпълняват проектиране и/или авторски надзор и/или строителство.

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

6. когато участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/10/2018