Dostawy - 479855-2019

Submission deadline has been amended by:  531338-2019
11/10/2019    S197

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego

2019/S 197-479855

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 1 sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej

Numer referencyjny: LP.281.174.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej, fabrycznie nowego lub używanego, lecz nie starszego niż z roku produkcji 2018, spełniającego wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusie dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. W. Sławka 10 w Krakowie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej, fabrycznie nowego lub używanego, lecz nie starszego niż z roku produkcji 2018, spełniającego wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusie dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres 14 dni wskazany w pkt II.2.7) niniejszego ogłoszenia oznacza, że dostawa autobusu musi być zrealizowana w terminie do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:

1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm. – dalej ustawa lub ustawa Pzp) z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy;

1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4, 8 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z poźn. zm.);

2.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2.2–2.9.

5. Dokument, o którym mowa w pkt 2.10., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy tj. informacji z otwarcia ofert.

6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności o których mowa w pkt 2.4 może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa: w pkt 2.4, 2.8, 2.9 - dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki, w pkt 2.5 – dotyczy poszczególnych wspólników lub dla samej spółki, w pkt 2.7 - dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.9, dotyczących podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej.

2. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jeden autobus przegubowy komunikacji miejskiej.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

3.2. wykazu dostaw wykonanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

a) Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykona niezamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt 3.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. JEDZ podmiotu na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 3.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 3.2. Jednocześnie, zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1. pkt 2.2-2.9 niniejszego ogłoszenia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zapłata za odebrany pojazd nastąpi przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument o którym mowa w sekcji III.1.1) pkt 2.1 - 2.10 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Warunki udziału określone w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, POLSKA, w sali konferencyjnej p. 239 (II piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. dokumentów, o których mowa w sekcji III 1.1) pkt 2.2. i 2.3 niniejszego ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

1.2. dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1) pkt 2.4, 2.5, 2.6 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Dopuszcza się wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyłączeniem czynności składania ofert.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

p. Ewa Jasińska-Wrona, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl,

III. Szczegółowe informacje na temat sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposobu przygotowania oferty oraz formy oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ. Poniżej informacje podstawowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca lub poświadczonej elektronicznie kopii dokumentu.

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla wykonawcy bądź wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

IV. Termin związania ofertą o którym mowa w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.

V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Kryteria Techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5) niniejszego ogłoszenia to okres gwarancji cało pojazdowej, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących), liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu niskiej podłogi, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa, ocena liczby biegów skrzyni biegów (bez R), ocena sposobu otwierania drzwi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019