TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Услуги - 484110-2017

02/12/2017    S232    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с рекламни кампании

2017/S 232-484110

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
177167454
пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК
София
1463
България
Лице за контакт: Мариета Димитрова
Телефон: +359 024040545
Електронна поща: ma.dimitrova@government.bg
Факс: +359 024040559
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eu2018bg.bg/

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/eu2018bg-837/proceduri-20-1-zop/#h

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на агенция за медийно обслужване по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС в периода 1 януари — 30 юли 2018 г. чрез печатни, интернет и социални медии“.

II.1.2)Основен CPV код
79341400
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на дейност по популяризиране на председателството, чрез регулярно подавана актуална и полезна информация от страна на Министерството за българското председателство на Съвета за ЕС чрез агенцията към различни печатни и интернет медии, която да представлява интерес за широката общественост, и да бъдат представяни и конкретни резултати и напредъкът по европейските и национални приоритети, постигнати по време на българското председателство.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 370 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79341400
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят на обществената поръчка ще има за задача, както следва: Да извърши медия планиране по отношение на национални и регионални печатни и интернет медии, и социални мрежи; Да подготви, организира и разпространи публикации и интернет банери и клипове, предоставени от Възложителя в национални и регионални печатни, интернет медии, и социални мрежи на база направеното медия планиране; Да предоставя контент анализи (анализи на съдържанието) на публикациите за всеки месец, който подлежи на анализ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество, времево разпределение и ефективност на предложения проект на медия план за национални и регионални печатни медии / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Качество на предложената съвкупност от интернет и социални медии / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Допълнителни дейности за повишаване на ефективността на кампания. Управление на рисковите фактори. Организация на работата / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 167-343827
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-04-57
Наименование:

Избор на агенция за медийно обслужване по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС в периода 1 януари — 30.7.2018 г. чрез печатни, интернет и социални медии

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/11/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ДЗЗД „Медиа ЕС“
177229265
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 145
София
1504
България
Телефон: +359 29632659
Електронна поща: olozanova@gmail.com
Факс: +359 24224918
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Диджитал Ай Ди“ АД
200500324
ул. „Николай Хайтов“ № 3А, офис 1-5
София
1113
България
Телефон: +359 29632659
Електронна поща: olozanova@gmail.com
Факс: +359 24224918
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„От-До Консулт“ ООД
131431341
бул. „Джеймс Баучер“ № 23
София
1164
България
Телефон: +359 29632659
Електронна поща: olozanova@gmail.com
Факс: +359 24224918
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 375 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 370 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/11/2017