Dostawy - 488275-2018

06/11/2018    S213

Polska-Zabrze: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

2018/S 213-488275

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 198-447476)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776124
Faks: +48 322717212

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia służącego realizacji projektu „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym”

Numer referencyjny: 22/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w urządzenia i aparaturę medyczną wraz z montażem, uruchomieniem, usługami serwisowymi i szkoleniem personelu obsługującego.

Przedmiot zamówienia podzielono na 11 (jedenaście) pakietów, szczegóły opisane w części IV SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018), niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 198-447476

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Zestaw monitorowania w skład, którego wchodzą: Kardiomonitory 9 szt.; Moduł EKG/ST/Arytmia/ Respiracja7 szt.; Moduł SpO2 7 szt.; Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 7 szt.; Moduł pomiaru IBP 2 szt.; Modułpomiaru kapnografii 2 szt.; Moduł transportowy 2 szt. Szczegóły w SIWZ.

Powinno być:

Zestaw monitorowania w skład, którego wchodzą: Kardiomonitory 9 szt.; Moduł EKG/ST/Arytmia/ Respiracja 7 szt.; Moduł SpO2 7 szt.; Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 7 szt.; Moduł pomiaru IBP 2 szt.; Moduł pomiaru kapnografii 2 szt.; Moduł transportowy 2 szt. Centrala monitorująca 1 szt. Szczegóły w SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: