Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 489117-2018

06/11/2018    S213

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 213-489117

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 192-434942)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I

Numer referencyjny: POIS/P/7/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434942

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym).

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km.

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla którego wydano ostateczne pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym).

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla którego wydano ostateczne pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km.

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: