Roboty budowlane - 489117-2018

06/11/2018    S213

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 213-489117

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 192-434942)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I

Numer referencyjny: POIS/P/7/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434942

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym).

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km.

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla którego wydano ostateczne pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym).

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla którego wydano ostateczne pozwoleniem na budowę dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km.

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: