Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 489719-2019

17/10/2019    S201    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Варна: Навигационни и метеорологични инструменти

2019/S 201-489719

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 189-460826)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мартин Щерев
Електронна поща: m.shterev@bgports.bg
Телефон: +359 52684619
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/320

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на клон ТП „Пристанище Варна“

II.1.2)Основен CPV код
38100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна съгласно техническа спецификация, както следва:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг,

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО,

— подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани,

— извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО,

— връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 189-460826

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг — 37 бр.

Да се чете:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг — 38 бр.

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, мин. 1 договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.

Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО).

Да прилага системи за управление на качеството и на околната среда, както следва:

— EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО,

— EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО.

Да се чете:

Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, мин. 1 договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.

Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— подмяна на вода на плаващи средства за навигационно осигуряване в комплект с котвени устройства и соларни LED светоптични системи,

— извършване на доков ремонт на метални плаващи средства за навигационно осигуряване.

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

За доказване на тези изисквания се представят:

— списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности.

Да се чете:

За доказване на тези изисквания се представят:

— списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности, заедно с документи, които доказват опита.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 29/10/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 08/11/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 30/10/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 11/11/2019
Местно време: 11:00
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Да се чете:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

VII.2)Друга допълнителна информация:

В методиката за оценка е допусната техническа грешка в оценката по показател СИП „Срок за изпълнение на поръчката“, най-краткият предложен срок е означен като СИПmin, докато в указанията по прилагане на формулата същият е с означение СРПmin. Текстът е коригиран.