Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 489719-2019

17/10/2019    S201    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Варна: Навигационни и метеорологични инструменти

2019/S 201-489719

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 189-460826)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мартин Щерев
Електронна поща: m.shterev@bgports.bg
Телефон: +359 52684619
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/320

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на клон ТП „Пристанище Варна“

II.1.2)Основен CPV код
38100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна съгласно техническа спецификация, както следва:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг,

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО,

— подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани,

— извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО,

— връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 189-460826

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг — 37 бр.

Да се чете:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг — 38 бр.

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, мин. 1 договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.

Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО).

Да прилага системи за управление на качеството и на околната среда, както следва:

— EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО,

— EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО.

Да се чете:

Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, мин. 1 договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.

Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:

— доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО),

— подмяна на вода на плаващи средства за навигационно осигуряване в комплект с котвени устройства и соларни LED светоптични системи,

— извършване на доков ремонт на метални плаващи средства за навигационно осигуряване.

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

За доказване на тези изисквания се представят:

— списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности.

Да се чете:

За доказване на тези изисквания се представят:

— списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности, заедно с документи, които доказват опита.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 29/10/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 08/11/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 30/10/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 11/11/2019
Местно време: 11:00
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Да се чете:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

VII.2)Друга допълнителна информация:

В методиката за оценка е допусната техническа грешка в оценката по показател СИП „Срок за изпълнение на поръчката“, най-краткият предложен срок е означен като СИПmin, докато в указанията по прилагане на формулата същият е с означение СРПmin. Текстът е коригиран.