Dostawy - 492075-2018

08/11/2018    S215

Polska-Zabrze: Produkty farmaceutyczne

2018/S 215-492075

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 189-426516)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
E-mail: ehendel@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776124
Faks: +48 322717212
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalzabrze.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Numer referencyjny: 20/PN/18
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków zgodnie z opisem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i Szczegółowy formularz ofertowo-cenowy stanowiący Załącznik 1a do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 40 (czterdzieści) pakietów. Pakiet nr 1-5, 7-13, 15, 17, 18-22, 24-39 – Leki; Pakiet nr 6 – leki i sprzęt medyczny; Pakiet nr 14 – Paski do glukometrów; Pakiet 16 – Gazy; Pakiet nr 23 – Wapno sodowane; Pakiet nr 40 – Wyroby medyczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 189-426516

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 03/12/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: