Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 504055-2019

25/10/2019    S207

България-София: Носители за съхраняване на данни

2019/S 207-504055

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://e-gov.bg/
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/291
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и инсталация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление

II.1.2)Основен CPV код
30234500 Носители за съхраняване на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление; провеждане на тестови изпитвания на инсталираното оборудване и на лицензите за специализиран софтуер на системата като цяло, проверка на конфигурациите и на сценариите на използване; провеждане на обучение на 5 (пет) служители по списък предоставен от възложителя.

Предметът на поръчката включва доставка на 4 (четири) броя специализирани устройства за резервни копия, както следва: 1 брой инсталиран дисков капацитет минимум 120 ТВ и 3 броя инсталиран дисков капацитет минимум 40 ТВ, и доставка на лицензи на специализиран софтуер за резервни копия с лиценз до 200 ТБ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 556 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30234500 Носители за съхраняване на данни
48710000 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия на критични данни и регистри на електронното управление; провеждане на тестови изпитвания на инсталираното оборудване и на лицензите за специализиран софтуер на системата като цяло, проверка на конфигурациите и на сценариите на използване; провеждане на обучение на 5 (пет) служители по списък предоставен от възложителя.

Предметът на поръчката включва доставка на 4 (четири) броя специализирани устройства за резервни копия, както следва: 1 брой инсталиран дисков капацитет минимум 120 ТВ и 3 броя инсталиран дисков капацитет минимум 40 ТВ, и доставка на лицензи на специализиран софтуер за резервни копия с лиценз до 200 ТБ.

Изпълнителят трябва да осигури разширена поддръжка на доставяния хардуер за период от минимум 36 месеца от датата на подписване на протокол за тестовите изпитания. Разширената поддръжка за софтуерните лицензи (поддръжка и оказване на съдействие на потребителите при интегриране на системите им за резервиране на данни към хранилището) трябва да е за период от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на протокол за тестовите изпитания и включва:

— поддръжка на софтуера за резервиране на данни,

— получаване на нови версии на софтуера,

— отстраняване на проблеми с функционалността и сигурността на софтуера (Patch management).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка на гаранционния срок / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 556 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).

Под „сходни дейности“ следва да се разбират извършени доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирани устройства и на лицензи за специализиран софтуер за резервни копия на данни, както и на дейности по системната им интеграция.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво:

Участникът следва да е доставил, инсталирал и въвел в експлоатация минимум 1 (едно) устройство за резервни копия на данни и лиценз за специализиран софтуер за резервни копия на данни за минимум 1 (един) ТБ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/11/2019
Местно време: 15:00
Място:

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на ОП едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физ. лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физ. лице. Основанието по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56, чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП. Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. За участник, който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия.

Начин на плащане:

За доставка и инсталация на специализираните устройства за създаване на резервни копия възложителят заплаща на изпълнителя еднократно цена в размер съгласно ценовото му предложение в 30-дн. срок след доставка и инсталация на специализираните устройства и наличие на оригинална фактура и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за доставката, включително извършени тестови изпитания и обучение. За доставка и инсталация на лицензи за специализиран софтуер за създаване на резервни копия възложителят заплаща на изпълнителя след изпълнена заявка въз основа на единичната цена за 1 ТБ лиценз на специализиран софтуер съгласно ценовото му предложение. Максимално допустимата стойност за закупуване на лицензи на специализиран софтуер (до 200ТБ) е съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Възложителят заплаща в 30-дн. срок след извършването на съответната доставка и инсталацията на лицензите на специализиран софтуер и наличие на оригинална фактура и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършената доставка и тестови изпитания.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433
Интернет адрес: https://e-gov.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/10/2019