Roboty budowlane - 505229-2017

19/12/2017    S243    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chojnice: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

2017/S 243-505229

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Urząd Miejski
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Domozych
Tel.: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastochojnice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.miastochojnice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny Fatimska, zbiornik retencyjny Zachodni.

Numer referencyjny: BI.271.19.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45246400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” – Zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny "Fatimska", zbiornik retencyjny "Zachodni".

Realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 11. Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Układ separacji kd wraz z wylotem do ist. Ziemnego zbiornika wodnego - ul. Wielewska (separator nr 8).

2. Budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd (separator 6 i 7).

3. Regulacja Strugi Jarcewskiej - zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych.

4. Budowa kd wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi od Zbiornika Fatimska do ul. Podmurnej (Al. M. B. Fatimskiej, Pokój Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna).

5. Budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14-go Lutego w Chojnicach na terenie dz. Nr 1723/3, 1723/2.

6. Regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5).

7. Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5.

8. Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Fatimska" - ul. Matki Bożej Fatimskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: okres gwarancji na roboty budowlane(KGR) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: czas reakcji serwisu gwarancyjnego (KSR) wyrażonego w godzinach / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chojnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska.

2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego.

3. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni-Człuchowska" - ul. Człuchowska.

4. Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska.

5. Przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów - Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (Separator nr 15).

6. Rów Zachodni, Separator nr 12, Separator nr 15, Separator nr 17, Separator nr 18.

7. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: okres gwarancji na roboty budowlane(KGR) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: czas reakcji serwisu gwarancyjnego (KSR) wyrażonego w godzinach / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia zpostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (przesłankiwykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt. 1, 8 (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek

Na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie.

Do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz.

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż.

Cz.I - 4 000 000 PLN.

Cz. II - 3 000 000 PLN.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełniają minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej dla części I i II, tj.:

a) spełniają minimalne warunki dotyczące doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali następujące roboty:

• minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i deszczowych wraz z separatorami o wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto oraz.

• minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/regulacji cieku melioracyjnego o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto oraz.

• minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/odtworzeniu nawierzchni asfaltowej o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto oraz.

• minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie zbiorników ziemnych o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na obie części zamówienia, Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeśli wykazane doświadczenie będzie wystarczające dla Części I lub II.

b) spełniają minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (dla części I i II) w ten sposób, że dysponują co najmniej jedną osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) w następujących specjalnościach:

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik budowy.

• ogólnobudowlanej – kierownik robót.

• inżynieryjnej drogowej – kierownik robót.

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.

Dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta został oceniona najwyżej:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Załącznik Nr 5 do SIWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy określający warunki realizacji usługi stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice, Sala Konferencyjna / pokój nr 711/ IV piętro,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:'

Cz. I - 185 000 PLN.

Cz/ II - 120 000 PLN.

2) Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form zgodnej z art. 45 ust.6 Ustawy Prawozamówień publicznych.

3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4) Zasady wnoszenia wadium są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale 11 pkt 3 lit. a)-d) składa dokumenty wg § 7 RozporządzeniaMinistra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający odwykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.:

a) R. 11 pkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

b) R. 11 pkt 3 lit. b)-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017