Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 511268-2018

20/11/2018    S223

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 223-511268

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 192-434942)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - Etap I

Numer referencyjny: POIS/P/7/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434942

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin w sali konferencyjnej – I piętro, w dniu 20.11.2018 r. o godzinie 9:30.

Powinno być:

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin w sali konferencyjnej – I piętro, w dniu 30.11.2018 r. o godzinie 9:30.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: