Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 515202-2019

31/10/2019    S211

България-София: Инструменти и апарати за регулиране и контрол

2019/S 211-515202

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Български институт по метрология
Национален регистрационен номер: 175092070
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Калоян Стаматов
Електронна поща: k.stamatov@bim.government.bg
Телефон: +359 29702746
Факс: +359 29702777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bim.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/ob-za-pr-inf-2019-g
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/ob-za-pr-inf-2019-g
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Метрология

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка ще включва доставка на оборудване по 3 обособени позиции, както следва:

— създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери,

— модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане,

— създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати—автомобил“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 119 583.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора и гр. Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 2 броя автоматизирани станции за измерване на метрологичните характеристики и функционални възможности за достъп до вътрешните памети на електромерите. Станциите ще бъдат трифазни, за активна, реактивна и пълна енергия, с техническа възможност за ръчно и компютърно управление, както и за проверка на електромери с вътрешно съединени токови и напрежителни вериги. Предвидено е обучение на експертите за работа с доставените автоматизирани станции и приложимия към тях софтуер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 26/08/2020
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на преси за създаване на налягане и спомагателно оборудване за извършване на контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане, с което ще се създаде възможност да се модернизират проверочните лаборатории и да се покрият най-масово използваните манометри в страната — до 100 MPa.

Предвидено е обучение на експертите за работа с доставеното оборудване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 367 083.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 11/11/2020
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати—автомобил“ (СТАА)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38570000 Инструменти и апарати за регулиране и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 5 мобилни лаборатории за контрол на СТАА, които ще се състоят от преносим стенд и комплект спомагателно оборудване към него, пътно превозно средство, категория О за транспортиране на стенда до мястото на извършване на проверката.

Предвидено е обучение на експертите за работа с доставеното оборудване. Обучението ще има за цел запознаване с пълните възможности на стенда, управлението му, както и всички инструкции за безопасност и правилната му употреба.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 441 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 30/12/2019
Крайна дата: 01/02/2021
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България по ОПИК

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
17/11/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:
11/11/2019

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
VI.3)Допълнителна информация:

Настоящото обявление за предварителна информация идва като корекция на обявление за предварителна информация с № 2019/S 195-473344. Същото е коригирано в частта „Обща прогнозна стойност на поръчката“, съответно в прогнозните стойности на всяка от трите обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/10/2019