Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 518534-2019

31/10/2019    S211    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Устройства за задействане или регулиране на работа

2019/S 211-518534

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Надя Стойкова
Електронна поща: nstoykova@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396293
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_montaj_i_puskane_v_eksploataciya_na_sistema_za_bezstepenno_regulirane_na_proizvoditelnostta-556-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК

Референтен номер: 190-110
II.1.2)Основен CPV код
31131100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на системи за безстепенно регулиране и контрол на дебита на нагнетявания газ чрез контролиране на процеса на компресиране, изготвяне на работна технологична схема за монтажа на доставените системи и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите, които ще бъдат монтирани на 2 броя ГМК 10 ГКНАМ с цел регулиране на количеството нагнетяван в ПГХ „Чирен“ природен газ. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31131100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

ПГХ „Чирен“, землището на с. Чирен, община Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на системи за безстепенно регулиране и контрол на дебита на нагнетявания газ, чрез контролиране на процеса на компресиране, изготвяне на работна технологична схема за монтажа на доставените системи и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите, които ще бъдат монтирани на 2 броя ГМК 10 ГКНАМ с цел регулиране на количеството нагнетяван в ПГХ „Чирен“ природен газ. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на системите, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проц. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 2.3.2018 г.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Възложителят предвижда гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства по т. 3.3.1.1 от проекта на договора, като изискванията и условията са посочени в т. 3.3.4 и 3.3.5 от проекта на договора, част от документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в раздел ІІІ от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/12/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/12/2019
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Срокът, посочен в т. II.2.7) от обявлението, представлява сбор от сроковете за доставка на системите и изготвяне на работна технологична схема за монтажа на доставените системи (който срок следва да бъде не повече от 120 дни, считано от датата на сключване на договор) и за супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите (който срок следва да бъде не повече от 60 дни, считано от получаване на писмено уведомление от възложителя до изпълнителя за готовност за изпълнение на дейностите).

2. Поради спецификата на предмета на поръчката възложителят ще организира задължителен оглед на място, касаещ наличната документация за технологичното оборудване и действителното състояние на технологичното оборудване на площадката на ПГХ „Чирен“. В тази връзка възложителят поставя на основание чл. 45, ал. 2 от ЗОП изискване участниците да присъстват на предварителен оглед (посещение на място) в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчката. Огледът ще се проведе в ПГХ „Чирен“, с. Чирен, област Враца. Предвид това е необходимо участниците да изпратят списък, съдържащ трите имена, ЕГН и телефони за контакт на своите представители, които ще участват при огледа. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер +359 29250063, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до г-н Ганчо Ганчев — ръководител отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“, и с копие до лицето за контакти, посочено в т. I.1) от обявлението за обществената поръчка, в срок до 17:00 часа на датата, предхождаща датата на огледа.

Огледът ще бъде проведен на 12.11.2019 г. от 10:00 часа.

Огледът има задължителен характер. В тази връзка при установяване, че към техническото предложение не е приложена декларация за извършено посещение на обекта, на който ще се изпълняват дейностите, предмет на поръчката (образец О16), или е приложена декларация за извършено посещение на обекта, на който ще се изпълняват дейностите, предмет на поръчката (образец О16), в която са декларирани представители на участника като присъствали на огледа на място, но същите не са вписани в присъствения списък на възложителя за извършеното посещение, то участникът ще бъде отстранен от процедурата за несъответствие на техническото предложение с условията на възложителя.

3. Към техническото предложение участниците следва да представят заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващ, че производителят на предлаганите системи е въвел и прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или еквивалент.

4. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за упълномощени представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/10/2019