Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 524761-2019

06/11/2019    S214    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Przeworsk: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

2019/S 214-524761

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Przeworski
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 10
Miejscowość: Przeworsk
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Anklewicz
E-mail: starosta@powiat.przeworsk.pl
Tel.: +48 166487009
Faks: +48 166489484

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.powiatprzeworsk.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.powiatprzeworsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów...

Numer referencyjny: RG.272.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233123
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45112330
45233124
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Przeworski, Gmina Przeworsk wieś Chałupki i Gorliczyna,,Szewnia"

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu:„ Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

3.2. W zakres robót wchodzi:

− budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej długości 10,543 km,

− renowacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5,09 km,

− rekultywacja gruntów – powierzchnia 0,70 ha

3.3. Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

3.4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.

1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, związane z:

1. karczowaniem drzew, krzaków lub poszycia,

2. usunięciem warstw ziemi urodzajnej,

3. rozebraniem elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,

4. wykonaniem wykopów, nasypów,

5. wykonaniem koryta wraz z profilowaniem,

6. oczyszczeniem podbudowy, oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych,

7. wykonaniem warstw podbudowy,

8. wykonaniem warstw wzmacniającej podłoże,

9. wykonaniem nawierzchni dróg

10. wykonaniem frezowania nawierzchni,

11. umocnieniem skarp, rowów i ścieków,

12. ułożeniem przepustów, barier, ogrodzenia

13. wykonaniem wyrównania terenu,

14. wykonaniem orki oraz spulchnieniem i rozdrobnieniem roli,

15. oczyszczaniem rowów, przepustów

16. regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych.

Za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 788 619.49 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020” nr identyfikacyjny 00004-6502-UM 0900010/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 uPzp.

4. Termin rozpoczęcia prac: nie później niż 21 dni od podpisania umowy, Termin zakończenia prac: do dnia 30.9.2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący:

1) zdolności technicznej - jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2) zdolności zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy w robocie budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg/drogi.

Co najmniej jedną osobą z uprawnieniami zawodowymi geodezyjnymi w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodne z ustawą z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) i z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy geodezyjnej.

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2272). W stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia geodezyjne dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018r.poz.2272).

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest na wezwanie do złożenia:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

2) Dowody określających czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:

— zmian osobowych podmiotów realizujących zamówienie,

− zmian sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

− zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

− zmiany wysokości wynagrodzenia,

− wykonania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk – Mała Sala Narad – parter budynku, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej powołanej zarządzeniem starosty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (tj. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 uPzp). W części IV Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji α (alfa) JEDZ, ewentualnie wiersza 10 w sekcji C jeżeli dotyczy;

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz „Doświadczenie zawodowe Kierownika robót” wg załącznika nr 7 do SIWZ – do oceny w kryterium oceny ofert.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert:

5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

6. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019