Услуги - 543241-2019

15/11/2019    S221    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Съвети, препоръки и консултации по инженерни въпроси

2019/S 221-543241

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/integrirane_na_danni_za_pet_uchastaka_ot_gazoprenosnata_mreja_na_bulgartransgaz_ead_izgotvyane_na_oce-579-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Интегриране на данни за 5 участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците

Референтен номер: 190-123
II.1.2)Основен CPV код
71318000 Съвети, препоръки и консултации по инженерни въпроси
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е интегриране на данни за 5 участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които са очистно съоръжение (ОС) „Кардам“—ОС „Лозенец“ с дължина 124 км и диаметър 1220 мм; ОС „Лозенец“—ОС „Малкочлар“ с дължина 74 км и диаметър 1 020 mm; ОС „Лозенец“—ОС „Пиперево“ с дължина 340 км и диаметри 1016 и 1020 mm, ОС „Батулци“—ОС „Чирен“ с дължина 57 км и диаметър 521 mm, ОС „Вълчи дол“—ОС „Лом Черковна“ с дължина 135 км и диаметър 711 м, както и изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците чрез дейности като минимум следния обхват: анализиране на наличната информация, събиране и интегриране на всички възможни данни за петте участъка в базите данни използвани от софтуера за управление на интегритета на газопроводите (ROAIMS); изготвяне на оценка на риска и изготвяне на планове за управление на интегрит. на 5 уч.; осигуряване на техническа поддръжка на ROAIMS и техническа подкрепа на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за срок от 24 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71318000 Съвети, препоръки и консултации по инженерни въпроси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, град София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е интегриране на данни за 5 участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които са очистно съоръжение (ОС) „Кардам“—ОС „Лозенец“ с дължина 124 км и диаметър 1220 мм; ОС „Лозенец“—ОС „Малкочлар“ с дължина 74 км и диаметър 1 020 mm; ОС „Лозенец“—ОС „Пиперево“ с дължина 340 км и диаметри 1016 и 1020 mm, ОС „Батулци“—ОС „Чирен“ с дължина 57 км и диаметър 521 mm, ОС „Вълчи дол“—ОС „Лом Черковна“ с дължина 135 км и диаметър 711 м, както и изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците чрез дейности като минимум следния обхват: анализиране на наличната информация, събиране и интегриране на всички възможни данни за петте участъка в базите данни използвани от софтуера за управление на интегритета на газопроводите (ROAIMS); изготвяне на оценка на риска и изготвяне на планове за управление на интегритета на 5 участъка; осигуряване на техническа поддръжка на ROAIMS и техническа подкрепа на специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за срок от 24 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 613 550.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на услугите без техническата поддръжка е не повече от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности по т. 1 чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всеки от декларираните експерти посочват: имената на лицето; конкретния професионален опит (конкретният/ите проект/и, в който/които специалистът е участвал и в които е извършвал изискуемите дейности съгласно конкретното изискване към всеки от експертите, за които е поставено изискване относно професионалния им опит). Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч. конкретните проекти, в които специалистът е участвал и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще осъществява в изпълнение на настоящата поръчка. По отношение на изискването поставено в т. 1 участниците в процедурата следва сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел „В“ от еЕЕДОП е посочено с отбелязване „не“, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно участникът само да представи изискуемата информация за персонала, който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, като съответните лица не са считат за трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП дори и за лицата по граждански договори.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 2 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват на дейностите, свързани с обновяване и поддръжка на софтуер. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Изисквания съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП към участниците за техните умения и опит да предоставят услугите, свързани с предмета на поръчката, както следва:

3.1. Участникът трябва да притежава умения и опит да предоставя услугите по интегриране на данни, изработване оценка на риска и планове за управление на интегритета.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както следва:

По т. 1 участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на услугите по предмета на поръчката с определена професионална компетентност, както следва:

— ръководител на проекта — с опит в управлението на проект/и, включващ/и изпълнение на дейности по интегриране на данни, изработване оценка на риска и планове за управление на интегритета — минимум 1 специалист,

— специалисти с опит в интегриране на данни в PODS база данни или еквивалентна — минимум двама специалисти,

— специалисти с опит в интегритет на газопроводи и управление на риска — минимум двама специалисти.

Допустимо е съвместяване на изискваните експертни профили от един/едни и същ/и специалист/и при спазване на изискуемия минимален брой лица по съответните профили.

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

По т. 2 участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват на дейностите, свързани с обновяване и поддръжка на софтуер.

По т. 3.1 участникът следва да е извършвал интегриране на данни в PODS база данни или еквивалента с оценка на риска и планове за управление на интегритета.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на техническото поддържане, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1—3.12 вкл., в т.ч. и когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/12/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/12/2019
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участниците (Уч) в процедурата — представляващ/и Уч, представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние (АкС) на Уч (отнася се за чуждестранни Уч (ЧУч)). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и в превод на български език (БГ); продължава в т. VI.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Продължение от т. III.1.3):

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически умения и опит чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от настоящите указания.

2. От т. IV.2.7).:

— за упълномощените представители на Уч — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ АкС на съответния Уч (отнася се за ЧУч). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и съответното пълномощно и в превод на БГ,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците (Уч) могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите

Информационен телефон на НАП, тел. +359 70018700

Ел. адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,

Тел. +359 29406331,

Ел. адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Ел. адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443.

4. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок. При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2019