Works - 544710-2018

11/12/2018    S238

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 238-544710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-452707)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kwiatkowska
E-mail: katarzyna.kwiatkowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Realizacja zadania pn. „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-452707

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia, pkt 1)
Zamiast:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:

1) Realizacja zadania pn. „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”:

Zakres podstawowy – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne (LCS Tłuszcz) obejmuje:

a) odcinek linii kolejowej nr 449 pomiędzy posterunkiem ruchu Warszawa Rembertów w km. 12.355, a posterunkiem ruchu Zielonka,

b) linia kolejowa nr 21 dla odcinka Zielonka – Wołomin (do km 19.652),

c) odcinek linii kolejowej nr 6 pomiędzy posterunkiem ruchu Zielonka, a posterunkiem ruchu Sadowne w km. 71.800.

Zakres opcji – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Sadowne – Białystok (LCS Małkinia oraz LCS Białystok) obejmuje:

d) linia kolejowa nr 6 na odcinku Sadowne km 71 800 – Czyżew km 107 260,

e) linia kolejowa nr 6 na odcinku Czyżew - Białystok km 107 260 - 178 002,

f) linia kolejowa nr 37 na odcinku Białystok – Białystok Fabryczny.

Powinno być:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:

1) Realizacja zadania pn. „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”:

Zakres podstawowy – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Warszawa Rembertów – Czyżew (LCS Tłuszcz i LCS Małkinia) obejmuje:

a) odcinek linii kolejowej nr 449 pomiędzy posterunkiem ruchu Warszawa Rembertów w km. 12.355, a posterunkiem ruchu Zielonka,

b) linia kolejowa nr 21 dla odcinka Zielonka – Wołomin (do km 19.652),

c) odcinek linii kolejowej nr 6 pomiędzy posterunkiem ruchu Zielonka, a posterunkiem ruchu Sadowne w km. 71.800,

d) linia kolejowa nr 6 na odcinku Sadowne km 71.800 – Czyżew km 107.260,

Zakres opcji – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Czyżew – Białystok (LCS Białystok) obejmuje:

a) linia kolejowa nr 6 na odcinku Czyżew - Białystok km 107.260 - 178.002,

b) linia kolejowa nr 37 na odcinku Białystok – Białystok Fabryczny.

Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zakres opcji – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Sadowne – Białystok (LCS Małkinia oraz LCS Białystok) obejmuje:

a) linia kolejowa nr 6 na odcinku Sadowne km 71.800 – Czyżew km 107.260,

b) linia kolejowa nr 6 na odcinku Czyżew - Białystok km 107 260 - 178 002,

c) linia kolejowa nr 37 na odcinku Białystok – Białystok Fabryczny.

Szczegółowy opis opcji przedstawiony został w Tomie III niniejszej SIWZ - Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zakres opcji – zabudowa systemu ERTMS/ETCS na odcinku Czyżew – Białystok (LCS Białystok) obejmuje:

a) linia kolejowa nr 6 na odcinku Czyżew - Białystok km 107.260 - 178.002,

b) linia kolejowa nr 37 na odcinku Białystok – Białystok Fabryczny.

Szczegółowy opis opcji przedstawiony został w Tomie III niniejszej SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Dot. Sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Cena brutto za realizację zakresu podstawowego – 25 %

b) Cena brutto za realizację opcji – 55 %

c) Doświadczenie personelu Wykonawcy - waga 20 %.

Powinno być:

Dot. Sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) Cena brutto za realizację zakresu podstawowego – 45 %

b) Cena brutto za realizację opcji – 35 %

c) Doświadczenie personelu Wykonawcy - waga 20 %.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych),

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 18 000 000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych),

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 4 500 000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje
Zamiast:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie IV.2.2).

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,

2)w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz ofertą.

Powinno być:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie IV.2.2).

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,

2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz ofertą.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

5. Uwaga do pkt II.2.7) Okres realizacji Zamówienia:

— Zakres podstawowy – 44 miesiące od Daty Rozpoczęcia dla Zakresu podstawowego zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych znajdujących się w Tomie II SIWZ,

— Zakres Opcji – w Czasie na Ukończenie dla Zakresu podstawowego, w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający może złożyć w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od podpisania Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 4 miesięcy od podpisania Umowy.

Powinno być:

5. Uwaga do pkt II.2.7) Okres realizacji Zamówienia:

— Zakres podstawowy – 44 miesiące od Daty Rozpoczęcia dla Zakresu podstawowego zgodnie z SubKlauzulą 8.1 Warunków Szczególnych znajdujących się w Tomie II SIWZ,

— Zakres Opcji – 28 miesięcy od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający może złożyć w ciągu maksymalnie 16 miesięcy od podpisania Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 16 miesięcy od podpisania Umowy.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

8. Uzupełnienie do pkt III.1.6) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto za realizację zakresu podstawowego podanej w ofercie, z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 Tomu I SIWZ IDW. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli Zamawiającego w tym zakresie, zwiększy Zabezpieczenie Wykonania o wysokość odpowiadającą 10 % kwoty wskazanej w pkt 13c Rozbicia Ceny Ofertowej wypełnionego przez Wykonawcę.

Powinno być:

8. Uzupełnienie do pkt III.1.6) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto za realizację zakresu podstawowego podanej w ofercie, z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 Tomu I SIWZ IDW. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli Zamawiającego w tym zakresie, zwiększy Zabezpieczenie Wykonania o wysokość odpowiadającą 7 % kwoty wskazanej w pkt 13c Rozbicia Ceny Ofertowej wypełnionego przez Wykonawcę.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, Segment B, przyziemie, pokój 0006

Powinno być:

Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, Segment B, przyziemie, pokój 0007

VII.2)Inne dodatkowe informacje: