Usługi - 546026-2018

12/12/2018    S239    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Marki: Usługi związane z odpadami

2018/S 239-546026

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Marki
Krajowy numer identyfikacyjny: 000526009
Adres pocztowy: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Miejscowość: Marki
Kod NUTS: PL912
Kod pocztowy: 05-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Moczulska
E-mail: zamowienia@marki.pl
Tel.: +48 227811003
Faks: +48 227811378

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.marki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2018
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy Miasto Marki powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

Numer referencyjny: WZP.271.58.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, w okresie od 1.2.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Powierzchnia Gminy Miasto Marki wynosi 26,03 km2. Liczba ludności Gminy Miasto Marki (zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wynosi 33 737 osób (stan na dzień 31.10.2018).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części odpowiadające sektorom (sektor nr 1, sektor nr 2, sektor nr 3).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy Miasto Marki powstałych na nieruchomościach zamieszkałych- Sektor nr 1 – Marki Północne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Marki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, w okresie od 1.2.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Sektor nr 1 – Marki Północne obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z wykazem ulic i ich długościami określonymi w tabeli nr 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na realizację reklamacji dot. odbioru odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przedmiotowe zamówienia podlegać będzie wznowieniu - planowany termin wznowienia wrzesień 2020.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy Miasto Marki powstałych na nieruchomościach zamieszkałych- Sektor nr 2 – Marki Centralne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Marki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, w okresie od 1.2.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Sektor nr 2 – Marki Centralne obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z wykazem ulic i ich długościami określonymi w tabeli nr 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz obsługę (przez okres trwania umowy) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt ten jest zlokalizowany przy ul. Dużej w Markach, na terenie części działki nr ew. 2/18 w obrębie 1-18 (za siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na realizację reklamacji dot. odbioru odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przedmiotowe zamówienia podlegać będzie wznowieniu - planowany termin wznowienia wrzesień 2020.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego.

3.Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych),

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy Miasto Marki powstałych na nieruchomościach zamieszkałych- Sektor nr 3 – Marki Południowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Marki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, w okresie od 1.2.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Sektor nr 3 – Marki Południowe obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z wykazem ulic i ich długościami określonymi w tabeli nr 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na realizację reklamacji dot. odbioru odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przedmiotowe zamówienia podlegać będzie wznowieniu - planowany termin wznowienia wrzesień 2020.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 56 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Marki, o którym mowa w ustawie z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na kody odpadów wpisane w Tabeli 1 SOPZ,

b)posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w myśl ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów, chyba, że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę.

c) wpis do właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Warunki określone powyżej odnoszą się do wszystkich 3 części zamówienia

Szczegółowy wykaz znajduje si e w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – odrębnie dla każdej części;

b) wykazu narzędzi, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

c) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi odbioru i zagospodarowania lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, które były wykonywane na rzecz gmin, o łącznej masie odpadów minimum 2 000 Mg – w okresie 12 miesięcy. Przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, w ramach 1 usługi lub kilku (nie więcej niż 3 usług) – w przypadku złożenia oferty na jedną część.

b)Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi odbioru i zagospodarowania lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, które były wykonywane na rzecz gmin, o łącznej masie odpadów minimum 4 000 Mg – w okresie 12 miesięcy. Przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, w ramach 1 usługi lub kilku (nie więcej niż 3 usług) - w przypadku złożenia oferty na 2 część.

c)Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi odbioru i zagospodarowania lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, które były wykonywane na rzecz gmin, o łącznej masie odpadów minimum 6 000 Mg – w okresie 12 miesięcy. Przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, w ramach 1 usługi lub kilku (nie więcej niż 3 usług)- w przypadku złożenia oferty na 3 część.

Wykonawca spełni ten warunek jeśli dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia z uwzględnieniem podziału na części (sektory), a w szczególności co najmniej:

a) CZĘŚĆ nr 1 Sektor 1 – Marki Północne:

— co najmniej 7 pojazdów bezpylnych z funkcją kompaktującą: w tym co najmniej 1 pojazd bezpylny umożliwiający odbiór odpadów z funkcją kompaktującą oraz mycie i dezynfekcję pojemników w zamkniętym obiegu wodnym bez zanieczyszczania wód i gleby,

— co najmniej 7 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 3 pojazdy typu hakowiec lub inne przystosowane do odbioru gabarytów.

b) CZĘŚĆ nr 2 Sektor 2 – Marki Centralne:

— co najmniej 4 pojazdy bezpylne z funkcją kompaktującą: w tym co najmniej 1 pojazd bezpylny umożliwiający odbiór odpadów z funkcją kompaktującą oraz mycie i dezynfekcję pojemników w zamkniętym obiegu wodnym bez zanieczyszczania wód i gleby,

— co najmniej 6 pojazdów przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 pojazdy typu hakowiec (z uwagi na odbiór kontenerów z PSZOKu),

— co najmniej 3 pojazdy typu hakowiec lub inne przystosowane do odbioru gabarytów.

c) CZĘŚĆ nr 3 Sektor 3 – Marki Południowe:

— co najmniej 6 pojazdów bezpylnych z funkcją kompaktującą: w tym co najmniej 1 pojazd bezpylny umożliwiający odbiór odpadów z funkcją kompaktującą oraz mycie i dezynfekcję pojemników w zamkniętym obiegu wodnym bez zanieczyszczania wód i gleby,

— co najmniej 7 pojazdów przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 3 pojazdy typu hakowiec lub inne przystosowane do odbioru gabarytów.

* Wszystkie pojazdy muszą posiadać moduł GPS (o czym mowa w części III ust. 7 SOPZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy będącymi integralną częścią SIWZ.

Zamawiający dopuszczalna możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach opisanych w par. 13 projektu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Z uwagi na szczególną sytuacje, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć a mianowicie wypowiedzeniem dotychczasowej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Marki a obecnym wykonawcą obsługującym Miasto w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, która obejmowała okres świadczenia usługi od 1.1.2017 – 31.12.2019 r., Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 43 ust. 2b) dokonuje skrócenia terminu na składanie ofert w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 12:20
Miejsce:

Urząd Miasta Marki, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu i stanowi załącznik do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mailowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@marki.pl w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (za wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, którego po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

— który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwości, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

— który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

— dla części 1: w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

— dla części 2: w wysokości 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych),

— dla części 3: w wysokości 56 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

7.Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej- wobec treści ogłoszenia oraz wobec treści SIWZ;

c)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia — wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej.

8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2018