Services - 547493-2019

19/11/2019    S223

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 223-547493

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
National registration number: 64942212
Postal address: Borups Allé 177
Town: København NV
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2400
Country: Denmark
Contact person: Anna Paula Philipson Høiby
E-mail: EXT-IU5K@kk.dk
Telephone: +45 22712851
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx
Address of the buyer profile: https://www.kk.dk/udbud
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform Ydelser til Københavns Kommune

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indgå en rammekontrakt med henblik på at kunne provisionere services igennem en Cloud Platform, grundet en forventning om dermed at opnå enklere administration, hurtigere oplæring af personale og færre støtteværktøjer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/112288572.aspx

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 56 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Ordregiver ønsker at gennemføre en transition af de nuværende datacentre til en public cloud platform. Dette vil sikre, at ordregiver fremadrettet har den rette platform og services til at gennemføre en digital transformation og derved understøtte fremtidens scenarier og forretningsbehov.

Ordregiver ønsker at kunne provisionere services på en Public Cloud Platform der:

— udbyder et bredt sortiment af services,

— er tilgængelig via det offentlige Internet,

— har er en offentligt tilgængelig prisstruktur med afregning af services efter forbrug på abonnementsvilkår og uden traditionelle on-premise-kontraktmodeller, hvor ændringer eller andre handlinger medfører udgifter for kunderne. Defineres hvis forskelligt fra Cloud Platform jf. bilag 1 (Definitioner).

Kontrakten omfatter følgende:

— Services indenfor 18 forskellige servicekategorier til brug for ordregivers afvikling af:

— - Nuværende workloads afviklet i public cloud;

— - Nuværende applikationer i ordregivers 2 datacentre;

— - Potentielle nye applikationer, som ordregiver får ansvaret for at drifte;

— - Nuværende applikationer, som driftes af eksterne driftsleverandører.

— Services vedrørende support til brug for ordregivers udnyttelse af Cloud Platformen,

— Tilknyttede ydelser, som tilbydes vederlagsfrit til ordregivers grundlæggende anvendelse af Cloud Platformen.

Kontrakten omfatter ikke konsulentydelser til håndtering af ordregivers workloads.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 56 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens del III.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomheder skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 112 000 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Er der flere end fire (4) ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. 5.1 i udbudsbetingelserne, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 5.2 i udbudsbetingelserne, vil ordregiver ved udvælgelsen af de fire (4) ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud, lægge vægt på:

1) Mest relevante referencer jf. pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne;

2) Det bedst mulige konkurrencefelt jf. pkt. 5.3.2.2 i udbudsbetingelserne;

1) Mest relevante referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på ansøgernes mest relevante referencer ud fra nedenstående betragtninger:

A. Referencer, der i højest mulig grad svarer til den udbudte løsning og ordregivers behov, som dette er beskrevet i pkt. 2.4 i udbudsbetingelserne.

B. I hvor høj grad de konkrete referencekunder har en størrelse og kompleksitet svarende til ordregivers jf. bilag 4.

C. Følgende momenter vil ligeledes blive tillagt vægt ved vurderingen af referencernes relevans:

(a) Kontraktsum, idet høj kontraktsum vægter højere.

(b) Hvor stor en andel af kundereferencens applikationer der på ansøgningstidspunktet er taget i drift på cloud platformen, idet en større andel vægter højere.

2) Det bedst mulige konkurrencefelt:

Udover de i pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne nævnte elementer, vil ordregiver ligeledes lægge vægt på, at de udvalgte ansøgere repræsenterer det bedst mulige konkurrencefelt.

Det er ordregivers opfattelse, at markedet for public cloud platforme er kendetegnet ved relativt få leverandører. De såkaldte hyperscalere. Ordregiver anser en hyperscaler, som en virksomhed der kan tilbyde en cloud platform med et stort og bredt udbud af services, et højt sikkerhedsniveau, mulighed for at udvide sikkerheden for redundans og tilgængelighed igennem distribution og udvidelse af egne datacentre samt igennem egen infrastruktur i form af fiberforbindelser globalt. For yderligere beskrivelse se bilag 5, pkt. 1.1, "Kundens vision".

Hyperscalerne ejer rettighederne til cloud platformene, men leverer typisk platformene via partnerkonstruktioner, eller som underleverandør til en forhandler.

Ordregiver ønsker at sikre det bedst mulige konkurrencefelt i dette udbud. Ordregiver vurderer, at dette bedst opnås ved at sikre, at ordregiver modtager tilbud på forskellige hyperscaler cloud platforme til håndtering af ordregivers behov som beskrevet i pkt. 2.4 i udbudsbetingelserne.

For at sikre dette, ønsker ordregiver så vidt muligt at prækvalificere fire (4) tilbudsgivere, der repræsenterer et bredt udsnit af markedets forskellige cloud platforme.

Ordregiver ønsker således ikke at prækvalificere fire (4) tilbudsgivere, der alle tilbyder en cloud platform fra samme bagvedliggende hyperscaler.

Ansøgerne skal således for hver reference i ESPD'et afsnit IV oplyse den anvendte cloud platform.

Samlet vurdering:

Ordregiver vil foretage en samlet vurdering af ovenstående kriterier, hvor ordregiver i første omgang vil rangere og udvælge ansøgerne efter mest relevante referencer jf. pkt. 5.3.2.1 i udbudsbetingelserne.

Såfremt en udvælgelse på baggrund af mest relevante referencer vil medføre, at ordregiver skal udvælge 2 eller flere ansøgere, som har referencer på anvendelse af en cloud platform fra samme hyperscaler, kan ordregiver korrigere udvælgelsen ud fra en samlet afvejning for at opnå det bedst mulige konkurrencefelt jf. pkt. 5.3.2.2 i udbudsbetingelserne.

Der henvises i øvrigt for uddybende information til udbudsbetingelserne pkt. 5.3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøger skal angive minimum 3 referencer vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som alle 3 svarer til den udbudte Cloud Platform. Alle 3 referencer skal derfor som minimum indeholde levering af en cloud platform, som:

- Muliggør kundens provisionering af både IaaS og PaaS,

- Er tilgængelig via det offentligt tilgængelige Internet,

- Afregnes efter forbrug på abonnementslignende vilkår,

- Har en underliggende infrastruktur, som udnyttes på tværs af leverandørens kunder (multi-tenancy),

- Er leveret til en kunde inden for EU/EØS,

- Er leveret fra regioner beliggende i EU/EØS.

Ved levering forstås, at den leverede cloud platform er taget i brug hos slutbrugeren inden for de seneste 3 år.

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge flere eller færre end tre (3) referencer.

Ansøger skal i ESPD'et angive en referenceliste med beskrivelse af mindst 3 leveringer som opfylder ovenstående minimumskrav. Ordregiver opfordrer til, at referencerne ikke indeholder mere end 5 000 tegn per reference. Såfremt én reference indeholder mere end 5 000 tegn, tages alene de første 5 000 tegn i betragtning ved vurdering af ansøgers egnethed og udvælgelse. Referencer må ikke udgøre links eller tilsvarende henvisninger.

Ansøgers referencer som angivet i ESPD'et bedes til brug for vurderingen af egnethed og udvælgelse indeholde de i udbudsbetingelserne pkt. 5.2.3.1 nævnte punkter.

Ansøger har certificeringer og/eller attesteringer for overholdelsen af følgende anerkendte standarder:

- ISO 27001 (Information Security Management) eller tilsvarende,

- ISO 27017 (Cloud Security) eller tilsvarende,

- ISO 27018 (Cloud Privacy) eller tilsvarende, og

- Type 2 SOC 2 ® dækkende TSP Section 100, 2017 Trust Service Criteria for Security, availability. Processing integrity, Confidentiality and Privacy efter et eller flere af følgende rammeværk: SSAE-18, BSI C5, CSA Cloud Maturity Matrix, AICPA eller tilsvarende

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/12/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 10/01/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

For at sikre, at udbudsprocessen gennemføres korrekt, har ordregiver besluttet at kræve, at alle virksomheder, som prækvalificeres, skal aflevere dokumentation til underbygning af ansøgernes oplysninger i ESPD'et.

Dokumentationen skal ikke fremsendes med prækvalifikationsansøgningen, men vil blive afkrævet de virksomheder, som prækvalificeres umiddelbart efter, at ordregiver har udmeldt beslutning om prækvalifikation.

Kan en eller flere virksomheder ikke fremsende den krævede dokumentation, vil ordregiver overveje at "efter-prækvalificere" virksomheder, således at der sikres et fuldt konkurrencefelt.

Efter tilbudsfristens udløb vil indhentelsen af dokumentation fra den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, være begrænset til en anmodning til den pågældende tilbudsgiver om at bekræfte, at den dokumentation, som er afleveret i forlængelse af prækvalifikationsansøgningen, fortsat er retvisende (i det omfang, det er relevant).

Ordregiver har anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende e-Certis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.

Ovenstående fremgår uddybende af udbudbetingelsernes pkt. 5.4.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2019