Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 549918-2018

14/12/2018    S241

България-Първомай: Фармацевтични продукти

2018/S 241-549918

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Първомай“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115516059
Пощенски адрес: ул. Княз Борис І № 51
Град: Първомай
код NUTS: BG42 Южен централен
Пощенски код: 4270
Държава: България
Лице за контакт: Недялка Вълканова
Електронна поща: mbal_par@abv.bg
Телефон: +359 33663171
Факс: +359 33663165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-parvomay.com
Адрес на профила на купувача: www.mbal-parvomay.com
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mbal-parvomay.com/доставка-на-лекарствени-продукти-за-н-3/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 594 956.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на възложителя в гр. Първомай, ул. „Княз Борис I“ № 51

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на възложителя в предвидени прогнозни (приблизителни) количества по позиции съгласно спецификация в табличен вид.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 594 956.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да има издадено на негово име разрешение за търговия на едро с лекарства или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ, а за чуждестранните лица — друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с лекарства, издаден от компетентен орган на съответната държава

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да има реализиран през последните 3 години или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, оборот от доставки с предмет, идентичен с предмета на настоящата поръчка (доставка на лекарствени продукти), не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на настоящата поръчка

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години до датата на подаване на офертата поне 1 договор за доставки с идентичен предмет, както и с обем и стойност не по-малки от този на настоящата поръчка.

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.

3. Участникът да е оторизиран от производителя или притежателя на разрешение за употреба на лекарства, да доставя предлаганите изделия в Република БЪЛГАРИЯ.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките на лекарствени продукти се извършват франко болничната аптека на възложителя с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на възложителя в срок до 24 часа от получаване на заявката, а при спешна потребност от доставка на малки количества — до 3 часа от обаждане.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2019
Местно време: 15:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/01/2019
Местно време: 10:00
Място:

Администрацията на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД на адреса, посочен в раздел I.1)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018