Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 551573-2018

14/12/2018    S241    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове

2018/S 241-551573

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Добрев
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 5687-6880
Факс: +359 5687-6881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/216

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45241100
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обектът е I категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 891 109.39 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45251100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Кейово място № 5 попада в територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, пристанищен терминал Бургас-изток 1 в поземлен имот 07079.618.1019

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Проектното решение включва изпълнение на сондажни изливни пилоти с диаметър 900 mm през 3,0 m, разположени в пилотен ред пред старата стена и образуващи рамкова конструкция с изливни пилоти с диаметър 900 mm зад старата стена. Проектът предвижда отстраняване на наносен слой по дъното пред кейовите стени по ивица с ширина 10,0 m чрез драгиране със смукачна техника до проектната дълбочина. Изпълнение на сондажни изливни пилоти:

Сондажните пилоти пред и зад кейовите стени се изпълняват по технология с въртеливо сондиране без големи динамически въздействия с обсадна тръба. Изпълнението на всички водолазни работи трябва да става при спазване на действащите специфични правила за работа и охрана на труда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 254-513022
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-18
Наименование:

Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум Холдинг Бургас Инфраструктура ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: бул. Ал. Батенберг № 2
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 089260-1837
Факс: +359 089260-1837
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СМК-Монтажи
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. Шейново № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 5684-2780
Факс: +359 5684-2780
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Даскон ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. Ал. Батенберг № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 089478-8807
Факс: +359 089478-8807

Интернет адрес: www.daskon.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Геотехника АБС ООД
Национален регистрационен номер: 130298379
Пощенски адрес: район Красно село, бул. Цариградско шосе 3 № 7, вх. А, ет. 2, офис 4
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: geotehnika12@abv.bg
Телефон: +359 088884-7957
Факс: +359 088884-7957
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 891 109.39 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018