Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 551573-2018

14/12/2018    S241    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове

2018/S 241-551573

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. Княз Ал. Батенберг № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Добрев
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 5687-6880
Факс: +359 5687-6881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/216

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45241100
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обектът е I категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 891 109.39 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45251100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Кейово място № 5 попада в територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, пристанищен терминал Бургас-изток 1 в поземлен имот 07079.618.1019

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Проектното решение включва изпълнение на сондажни изливни пилоти с диаметър 900 mm през 3,0 m, разположени в пилотен ред пред старата стена и образуващи рамкова конструкция с изливни пилоти с диаметър 900 mm зад старата стена. Проектът предвижда отстраняване на наносен слой по дъното пред кейовите стени по ивица с ширина 10,0 m чрез драгиране със смукачна техника до проектната дълбочина. Изпълнение на сондажни изливни пилоти:

Сондажните пилоти пред и зад кейовите стени се изпълняват по технология с въртеливо сондиране без големи динамически въздействия с обсадна тръба. Изпълнението на всички водолазни работи трябва да става при спазване на действащите специфични правила за работа и охрана на труда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 254-513022
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-18
Наименование:

Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум Холдинг Бургас Инфраструктура ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: бул. Ал. Батенберг № 2
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 089260-1837
Факс: +359 089260-1837
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СМК-Монтажи
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. Шейново № 3, ет. 4
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 5684-2780
Факс: +359 5684-2780
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Даскон ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. Ал. Батенберг № 53
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 089478-8807
Факс: +359 089478-8807

Интернет адрес: www.daskon.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Геотехника АБС ООД
Национален регистрационен номер: 130298379
Пощенски адрес: район Красно село, бул. Цариградско шосе 3 № 7, вх. А, ет. 2, офис 4
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: geotehnika12@abv.bg
Телефон: +359 088884-7957
Факс: +359 088884-7957
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 891 109.39 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018