Строителство - 554025-2018

18/12/2018    S243

Ватикана-Мездра: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2018/S 243-554025

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. Христо Ботев № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3100
Държава: Град-държава Ватикан
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 91092116
Факс: +359 91092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=1684
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=1684
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мездра“ в изпълнение на проект на Община Мездра, финансиран по подмярка 7.2

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мездра“ в изпълнение на проект на Община Мездра, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г., по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Брусен и с. Моравица, община Мездра“,

— обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Долна Кремена и с. Зверино на община Мездра“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 252 514.73 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Брусен и с. Моравица, община Мездра

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Община Мездра, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмета на обособената позиция обхваща строително-монтажни работи, свързани с Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Брусен и с. Моравица, Община Мездра, включително:

— Изпълнение на СМР включващо следните видове дейности: Земни работи, включващи изкопи и насипи, ВиК и Пътни работи, които ще бъдат извършени в съответствие с нормативните изисквания, инвестиционния проект, количествените сметки и техническите спецификации,

— Гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Предмета на обособената позиция включва, следните пообекти:

— Участък № 1: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Брусен, община Мездра“ - Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ строежът попада във ІІ (втора) категория. Предвидена е подмяна на водопроводната мрежа по ул. Герена, Искър, Шипка, Роза, Люляк, Ал. Стамболийски с обща дължина 1703,46 м,

— Участък № 2: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителнии системи и съоръжения в с. Моравица, община Мездра“ - Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ строежът попада във ІI (втора) категория. Предвидена е реконструкция, рехабилитация и подмяна на цялата неподменена водопроводна мрежа с дължина 8090.01 м. Към обекта ще бъде монтирано пречиствателно съоръжение в рамките на помпена станция „Моравица“, с. Моравица, общ. Мездра, с цел качеството на водата за питейно-битови нужди, подавана в мрежата, да отговаря по всички показатели на нормативните изисквания.

При изпълнението и на двата подобекта попадащи в обхвата на обособената позция е предвидено полагане на нова асфалтова настилка и/или възстановяване на съществуващата настилка на улиците с реконструиран водопровод. В участъците където се предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови. Към входовете на сградите, бетоновия бордюр е предвидено да бъде понижен и изпълнен с ригола от 5см. При кръстовищата се предвижда бетоновия бордюр да бъде понижен до нивото на настилката, за да осъществятва безпрепятсвен достъп и обслужване от хора в неравностойно положение.

3. Прогнозната стойност включва:

За СМР – 4 132 647,38 лева без ДДС от които:

— За участък № 1: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Брусен, община Мездра“ – 470 710,94 лева без ДДС,

— За участък № 2: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителнии системи и съоръжения в с. Моравица, община Мездра“ – 3 661 936,44 lева без ДДС.

За непредвидени разходи - 206 632,37 лева без ДДС.

Възложителят, ще заплати непредвидените разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 339 279.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 06/07/2/0/00528/08.10.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Долна Кремена и с. Зверино на Община Мездра

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Община Мездра, Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмета на обособената позиция обхваща строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на с. Долна Кремена и с. Зверино на Община Мездра включително:

— Изпълнение на СМР включващо следните видове дейности: Земни работи, включващи изкопи и насипи, ВиК и Пътни работи, които ще бъдат извършени в съответствие с нормативните изисквания, инвестиционния проект, количествените сметки и техническите спецификации,

— Гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Предмета на обособената позиция включва, следните пообекти:

— Участък № 1: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Долна Кремена, община Мездра“ - Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ строежът попада в ІII (трета) категория. Предвидена е подмяна на водопроводната мрежа по улици Гаврил Генов, Георги Димитров, В.Левски, Никола Вапцаров, Никола Цв.Казашки с обща дължина 2394,55 м,

— Участък № 2: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Зверино, община Мездра“ - Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ строежът попада в ІII (трета) категория. Предвидена е подмяна на водопроводната мрежа по улици Динко Петров, Колката, Поп Андрей, Никола Вапцаров, Димитър Благоев и част от улица Чавдар с обща дължина 1 246,29 м.

При изпълнението и на двата подобекта попадащи в обхвата на обособената позция е предвидено полагане на нова асфалтова настилка и/или възстановяване на съществуващата настилка на улиците с реконструиран водопровод. В участъците където се предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови. Към входовете на сградите, бетоновия бордюр е предвидено да бъде понижен и изпълнен с ригола от 5см. При кръстовищата се предвижда бетоновия бордюр да бъде понижен до нивото на настилката, за да осъществятва безпрепятсвен достъп и обслужване от хора в неравностойно положение.

3. Прогнозната стойност включва:

За СМР – 869 747,6 лева без ДДС от които:

— За участък № 1: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Долна Кремена, община Мездра“ – 614 239,24 лева без ДДС,

— За участък № 2: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Зверино, община Мездра“ – 255 508,36 лева без ДДС.

За непредвидени разходи - 43 487,38 лева без ДДС

Възложителят, ще заплати непредвидените разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 913 234.98 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 06/07/2/0/00528/08.10.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За Обособена позиция № 1:

Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, втора категория.

За Обособена позиция № 2:

Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, трета категория.

Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и срок на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.

В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство.

Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство.

Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представя на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Удостоверяване: При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети, както и информация за документите, въз основа на които участникът декларира данните.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите по чл. 62 ЗОП, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.

Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП: годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите по чл. 62 ЗОП, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

За обособена позиция № 1:

Минимално ниво:

Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 4 000 000,00 BGN (четири милиона лева), изчислен на база годишните обороти.

За обособена позиция № 2:

Минимално ниво:

Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 1 000 000,00 BGN (един милион лева), изчислен на база годишните обороти.

Важно!!!: Ако участникът подава оферти за повече от 1 обособена позиция, възложителят не изисква посочените минимални изисквания за всяка от позициите да се сумират.

2. Изискване за наличие на застраховка

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

За обособена позиция № 1:

Минимално ниво:

Участникът да е застрахован с „Професионална отговорност“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за обекти от втора категория строежи).

За обособена позиция № 2:

Минимално ниво:

Участникът да е застрахован с „Професионална отговорност“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за обекти от трета категория строежи).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема (за обособените позиции, за които е приложимо). Строителството, трябва да е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в т. 2 от Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

— образованието или професионалната квалификация на предложените експерти, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация,

— специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, описание на обекта, за който лицето е упражнявало съответната функция.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване: Преди сключването на договор, участникът представя Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на техническите лица и професионалния опит по специалността, придружен с доказателства, удостоверяващи професионалната им компетентност и професионалния им опит.

3. Удостоверяване: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП ... продължава в поле VI. 3)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискване за наличие на опит

Участникът следва да е изпълнил дейности (като изпълнител или като член на обединение - изпълнител) с предмет и обем, идентични или сходни с тези поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

За Обособена позиция № 1:

Минимално ниво: Участникът да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна или канализационна мрежа с обща дължина минимум 9 000 л.м. (девет хиляди линейни метра).

За Обособена позиция № 2:

Минимално ниво: Участникът да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна или канализационна мрежа с обща дължина минимум 3 000 л.м. (три хиляди линейни метра).

Важно!!!: Ако участникът подава оферти за повече от една обособена позиция Възложителят не изисква посочените минимални изисквания за всяка от позициите да се сумират.

2. Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката

Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.

Минимално ниво:

а) Ръководител обект:

— да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, по специалност „ВиК” или еквивалентна,

— да има опит като ръководител при изпълнение на дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.

б) Технически ръководител:

— да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно,

— да има опит като технически ръководител при изпълнение на дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.

в) Координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като координатор по безопасност и здраве по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно.

г) Специалист по контрол върху качеството: да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

ВАЖНО !!!!!!

Един експерт не може да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция.

В случая, че участникът подава оферта за двете обособени позиции, същият може да предложи един и същ екип от експерти и за двете обособени позиции.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:

1). Комбиниран багер товарач – 2 броя;

2). Валяк – 1 брой;

3). Самосвал с висока проходимост мин 8 т. – 2 броя;

4). Машина за челна заварка на водопроводни ПЕ тръби – 2 броя;

5). Вибропета с тегло 65-75 кг. – 1 брой;

6). Водна помпа – 2 броя;

7). Ел. агрегат 12 kVA – 2 броя;

8). Автокран мин 3 т. – 1 брой.

Важно!!!:

В случая, че участникът подава оферта за двете обособени позиции, същият може да предложи едно и също техническо оборудване и за двете обособени позиции.

4. Участникът трябва да притежава системи за управление на качеството и околната среда

Изискване за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

... продължава в поле VI. 3)

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/01/2019
Местно време: 10:00
Място:

Заседателна зала на Община Мездра — гр. Мездра, ул. Хр. Ботев № 27, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП,както и обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС.

... продължава от поле III.1.3) поле: Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

4. Удостоверяване: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва еЕЕДОП, Част IV, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление. Участникът следва да посочи номер на документа, уеб адрес, орган или служба, които го издават, обхват и срок на валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: валидни сертификати за система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен и система за управление на околната среда, съгласно стандарта ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, еднакъв или сходен на предмета на поръчката.

Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството - ISO 9001:2015 и/или еквивалентно - за управление на качеството; сертификати, издадени от акредитирани лица, за екологично управление - ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;

Забележка: Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

...продължава от поле III.1.3) поле: Изисквано минимално/и ниво/а:

Изискване за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2:

— Сертификат ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качеството, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент,

— Сертификат ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация - предмета на поръчката (строителство), или еквивалент

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018