Tjenesteydelser - 555632-2019

22/11/2019    S226

Danmark-København: E-læringstjenester

2019/S 226-555632

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.sst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255428&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning
Postadresse: Wichmandsgade 5F, 1.tv
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.Orup@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255428&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling og drift af E-læringsløsning, værdighed i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80420000 E-læringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje understøtter kommuner- og plejeenheders arbejde med værdighed i ældreplejen bl.a. ved at tilbyde forskellige former for kompetenceudvikling. I den forbindelse udbydes følgende opgave:

Udvikling, design og drift af LMS-løsning samt udvikling og drift af forventeligt 5 e-lærings moduler med fokus på værdighed i ældreplejen. Modulerne skal kobles tæt sammen med videnscentrets øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter, således at metoder og perspektiver for arbejdet med værdighed er genkendelige og gennemgående.

Tilbudsgiver skal afgive samlet tilbud på følgende opgaver:

— Udvikling, design og drift af LMS-løsning,

— Udvikling og drift af forventeligt 5 e-læringsmoduler hvor indholdet er fastlagt og kendt af Sundhedsstyrelsen,

— Udvikling af undervisningsguide til hver af de 5 moduler til understøttelse af konkret anvendelse af e-læringen i praksis.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Ydelsen er landsdækkende.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud og med forhandling. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https:// www.eusupply.com/dsr.asp Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket "Offentliggjorte udbud" og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen "Accepter". Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden ansøgningsfristen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 20
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Oplysninger/dokumentation i henhold til nedenstående indtastes/vedhæftes i CTM systemet: Underskrevet tro- og loveerklæring på, hvorvidt den ansøgende virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes ansøgningen.(Vedlagt tro- og loveerklæringsskema kan anvendes), omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro- og love og/el. vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret el. statsautoriseret revisor), referenceliste over lignende opgaver indeholdende kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse. Følgende mindstekrav er gældende:

— Omsætning i seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 6 000 000 DKK,

— Egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 500 000 DKK,

— Minimum 2 lignende referencer, indeholdende udvikling af e-læring til samme målgruppe, samt levering og drift af LMS løsning til understøttelse af dette.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Sundhedsstyrelsen kan kræve rammeaftalen forlænget på uændrede betingelser. Rammeaftalen kan forlænges af Sundhedsstyrelsen ad flere omgange og med det antal måneder, Sundhedsstyrelsen måtte ønske. Den samlede rammeaftaleperiode inklusive alle forlængelser kan dog aldrig overstige 48 måneder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af rammeaftale vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet:

— Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ved identifikation af tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet anvendes ”omvendt licitation”, i overensstemmelse med udbudslovens § 162, stk. 4.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Den ordregivende myndighed vil ved udvælgelsen af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5 ansøgere som lever op til dokumentations- og mindstekravene, og som samlet set har de bedste kvalifikationer på:

— reference-/erfaringsliste i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgers og tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019