We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 560617-2019

26/11/2019    S228    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Drift af kantiner

2019/S 228-560617

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Postadresse: Haraldsgade 53/Vermundsgade 38
By: København Ø
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ufm.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253271&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning
Postadresse: Wichmandsgade 5F, 1.tv
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: Anika.Orup@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253271&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: UFM: Forskning og uddannelse - STAR: effektiv arbejdsmarkedspolitik

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af kantine - Uddannelses- og Forskningsministeriet & Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55512000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter drift af kantine på Uddannelse- og Forskningsministeriets (UFM) & Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) nye fælles adresse på Haraldsgade 53/Vermundsgade 38, 2100 København Ø med indflytning ultimo maj 2020. Opgaven omfatter driften af denne kantine for personalet, samt levering af mødeforplejning/rekvisitionssalg. Kundeunderlaget er i alt ca. 900 personer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55512000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (LOV nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket "Offentliggjorte udbud" og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen "Accepter". Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden ansøgningsfristen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud skal udarbejdes under hensyn til gældende regler, herunder Finansministeriets Budgetvejledning, afsnit 2.4.15 kantiner. Ordregiver afgiver ikke kontrolbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Oplysninger/dokumentationer i henhold til nedenstående indtastes/vedhæftes under relevant punkt i CTM systemet:

— Underskrevet tro- og loveerklæring på, hvorvidt den ansøgende virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes ansøgningen,

— Omsætning og egenkapital i senest afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro- og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor),

— Reference-/erfaringsliste over lignende opgaver indeholdende kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse.

Følgende mindstekrav gælder til den ansøgende virksomhed:

— Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 20 000 000 DKK,

— Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være 1 000 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver kan forlænge leveringsaftalen på uændrede betingelser. Leveringsaftalen kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske. Forlængelsernes samlede varig, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder. For hver forlængelse ordregiver måtte kræve skal ordregiver skriftligt varsle leverandøren senest 4 måneder inden leveringsaftalens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet: Bedste forhold mellem pris og kvalitet (underkriterier vil fremgå af udbudsmaterialet).

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Den ordregivende myndighed vil ved udvælgelsen af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5 ansøgere som lever op til dokumentations- og mindstekravene, og som samlet set har de bedste kvalifikationer på:

— reference-/erfaringsliste i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgers og tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019