Строителство - 565077-2019

28/11/2019    S230

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2019/S 230-565077

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 206-503158)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мая Казакова
Електронна поща: m.kazakova@bgports.bg
Телефон: +359 52684602
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: www.bgports.bg/bg/zop/325

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за обновяване на портал 3 и пътна връзка, пристанище Варна-запад.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/11/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 206-503158

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 29/11/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 06/12/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 02/12/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 09/12/2019
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: