Építési beruházás - 565468-2019

29/11/2019    S231

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 231-565468

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 703389487
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gödöllő — Uszoda II. ütem

Hivatkozási szám: EKR000467102019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen beszerzés tárgya az II. ütem megvalósítása, amelynek keretében az I. ütemhez kapcsolódóan 1db 10x25 m-es bemelegítő medence, az öltözőszárny bővítése 2 db csapatöltözővel és különnemű akadálymentes öltözőcsoporttal.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 556 940 365.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés esetén: Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina u. 49.)

Kivitelezés esetén: Gödöllő, Ady Endre sétány 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fejlesztés megvalósítása 2 ütemben tervezett 3 medencés versenyuszoda megvalósítása.

Jelen beszerzés tárgya az II. ütem megvalósítása, amelynek keretében az I. ütemhez kapcsolódóan 1db 10x25 m-es bemelegítő medence, az öltözőszárny bővítése 2 db csapatöltözővel és különnemű akadálymentes öltözőcsoporttal az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:

— az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási és engedélyezési tervek alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

— a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.

Kivitelezési feladat: fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közmű munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.

A II. ütem egy 10x25 m-es bemelegítő medencét és öltözőszárny bővítést tartalmaz, a bővítés hasznos alapterülete: 695 m2.

További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a jóváhagyási és engedélyezési terv is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben «vagy azzal egyenértékű»-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás ideje (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7. pont: a határidő naptári napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

1. feltétel

«Az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt eljárásban megkötötték»

A jelen közbeszerzési eljárás előzménye egy Kbt. 81.§ (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás volt, amelyben az ajánlatkérő a gödöllői uszoda beruházás I. ütemét valósította meg. A jelen közbeszerzés eljárás tárgya ugyanezen beruházás II. üzemének megvalósítása, amely révén az I. ütem műszaki tartalmához kapcsolódó építési munkák megrendelésére kerül sor.

2. feltétel

«A korábbi eljárást meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházás tárgyát és azok beszerzésének feltételeit»

A jelen közbeszerzési eljárás előzményét képező I. ütem tárgya a következő volt: «Gödöllői uszoda tervezése és kivitelezése I. ütem»

Az eljárást megindító felhívás «Egyéb információk rovat» 11. pontja a következőket tartalmazza: Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98.§(3) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások beszerzésére a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően, II. ütem: 10x25 méteres medence és 2 darab csapatöltöző tervezése és kivitelezése.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: 1 db 10x25 m-es bemelegítő medence, az öltözőszárny bővítése 2 db csapatöltözővel és különnemű akadálymentes öltözőcsoporttal (tervezés és kivitelezés).

A fentieken túl az Ajánlatkérő az I. ütemre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásban a II. ütemre vonatkozó műszaki dokumentációt is rendelkezésére bocsátotta az ajánlattevőknek azzal, hogy az ajánlatot csak az I. ütemre kellett benyújtani. Így az ajánlattevők már az I. ütem közbeszerzési eljárásának megindítását követően a II. ütem teljes műszaki tartalmának ismeretében tudtak ajánlatot adni.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben a 2. feltétel is teljesül.

3. feltétel

«A korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából).»

Az I. ütem közbeszerzési eljárása a Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás volt. azaz: az ajánlatkérő uniós eljárást folytatott le, tehát e feltétel is teljesül. E körben csatoljuk az 1. ütem feladott hirdetményi kérelmének a fedőlapját.

4. feltétel

«Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.»

Ajánlatkérő az 1. ütemre vonatkozó szerződését 27.6.2017. napján kötötte meg, azaz a jelen közbeszerzési eljárás indításához képest a jogszabályban előírt 3. feltétel is teljesül.

A fentiek figyelembevételével az ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás folytat le, amelyre az 1. ütem vállalkozóját hívta fel ajánlattételre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gödöllő — Uszoda II. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22496843
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@grabarics.hu
Telefon: +36 12660168
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 556 940 365.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Földmunka, szerkezetépítési munkák, szigetelési munkák, kőműves munkák, szárazépítési munkák,

Festési munkák, burkolási munkák, épületgépészeti munkák, épületvillamosítási munkák, kertészeti

Munkák, közműépítési munkák, tervezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1053 Budapest Reáltanoda u. 5.

Adószám: 11106485-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2019