С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 586087-2019

11/12/2019    S239

България-София: Сеизмологично оборудване

2019/S 239-586087

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: 1752
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: инж. Огнян Ганчев
Електронна поща: ogg@abv.bg
Телефон: +359 898456680
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg/op/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/ncsen/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство при УАСГ по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38293000 Сеизмологично оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът и предметът на поръчката включват изпълнението на следните основни дейности:

— доставка на експериментално оборудване за нуждите на стационарната и мобилната лаборатории на Национален център по сеизмично инженерство по обособени позиции от 1 до 5,

— гаранционно обслужване.

Видът и количеството на доставяното оборудване е описан в техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 147 628.36 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38293000 Сеизмологично оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център — УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:

— многоканална измервателна система — 1 бр.,

— датчици за измерване на премествания с указан обхват съгласно техническата спецификация — общо 17 бр.,

— датчиици за опън/натиск с различен обхват, посочен в техническата специфакция — общо 3 бр.,

— датчици налягане с различен обхват съгласно техническа специфакция — общо 3 бр.

Изискванията към всеки един артикул са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 326.03 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в лабораторни и полеви условия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38293000 Сеизмологично оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център — УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване: акселерометри — общо 10 бр., както следва:

— едноосов акселерометър с обхват ±2 g — 6 броя,

— триосов акселерометър с обхват ±2 g — 2 брой,

— едноосов акселерометър с обхват ±5 g — 1 брой,

— едноосов акселерометър с обхват ±10 g — 1 брой.

Изисквания за акселерометрите с различен обхват:

— принцип на измерване — MEMS технология,

— захранване на датчика в диапазона 5—30 V,

— изходен сигнал 0-5 V single ended или диференциален изход ±4 V,

— напречна чувствителност ? 2 %,

— работна температура - 25 to + 85 oC,

— тегло ? 0,1 kg,

— неразглобяемо закрепен кабел към датчика.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на система за изследване характеристиките на зидарии

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38293000 Сеизмологично оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център — УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:

1. Хидравличен крик — 2 бр.

Телескопични крикове (2 типа) с различна товароподемност, с малка минимална височина.

Изисквания за хидравличен крик:

— диапазон на работа на първи тип крик 100—200 kN,

— диапазон на работа на втори тип крик 200—500 kN,

— свързване на хидравличните маркучи чрез „бързи връзки“.

2. Хидравлична помпа — 1 бр.

Ръчна помпа с резервоар за масло.

Изисквания за ръчна помпа:

— максимално налягане — 700 bar,

— обем на резервоара за масло — 3,0—4,0 l,

— монтиран манометър към помпата,

— свързване на помпата с хидравличните маркучи чрез „бързи връзки“,

— разпределителен кран и спирателен кран,

— хидравлични маркучи — 5 m,

— гаранционно обслужване — ?12 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 719.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38293000 Сеизмологично оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център — УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:

— хидравлична преса за опън — 1 бр.,

— бетоноскоп — 1 бр.,

— скенер за армировка — 1 бр.

Хидравлична преса за опън — 1 бр., за определяне характеристиките на материалите, конструкциите и на сцеплението.

Работен обхват на уреда — от 2,5 до 25 kN.

Изисквания за хидравлична преса за опън:

— максимална сила на опън 25 kN,

— максимална скорост на изтегляне 2,2 mm/min,

— максимален ход — 5 mm,

— капацитет на паметта — 100 измервания,

— работна температура — -10 to 50oC,

— гаранционно обслужване — минимум 12 месеца.

Бетоноскоп — 1 бр., с възможност за запис, едностранно измерване и определяне зоните с дефекти и повреди.

Обхват на уреда — за бетонни елементи с дебелина до 500 mm.

Изисквания за бетоноскоп:

— диапазон на работа 0—7 500 μs,

— резолюция — 1 μs,

— дисплей на уреда — 7“ 800x480 pixels,

— памет — 8 GB Flash memory,

— работна температура — 0 to 30oC,

— дълбочина на проникване — 500 mm,

— гаранционно обслужване — ?12 месеца.

Скенер за армировка — 1 бр., за равнинно и пространствено сканиране на армировката на стоманобетонни конструкции.

Обхват на изм. уред — до 185 mm.

Изисквания за скенер за армировка:

— обхват на измерване — 185 mm,

— точност на измерване — 1—4 mm,

— точност на измерване на пътя върху гладка повърхност — 3 mm,

— дисплей — 7 “,

— памет — 8 GB Flash memory,

— работна температура — -10 to 50oC,

— гаранционно обслужване — ?12 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 57 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38293000 Сеизмологично оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национален център по сеизмично инженерство, Научноизследователски и образователен център — УАСГ, бл. Б, ателие Б-067

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на следното оборудване:

1. Дрон — 1 бр., с камера 13 MP, 4К, въртящ/а се на 360 градуса, GPS.

Минималните изисквания за дрона са описани в техническата спецификация.

2. Видеокамера — 1 бр., 4К, разделителна способност 4096 на 2160, 20 пъти оптично мащабиране, екран 3 инча, USB Flash памет.

Минималните изисквания за видеокамера са подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 083.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания по отношение на годност за упражняване на професионалната дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под дейност „сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира доставка на оборудване за динамични/сеизмични изследвания в обем, съответстващ на обема (броя, посочен в техническата спецификация за обособената позиция за съответния артикул) на настоящата обществена поръчка, определен за съответната обособена позиция.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване се представя списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Доказателството за извършена доставка се представя под формата на документи, които доказват извършената доставка, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документите, които доказват извършената доставка, следва да бъдат видни конкретните извършени доставки и изпълнителя, който ги е реализирал.

Доказателствата за извършената доставка се представят и от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор за обществена поръчка.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5(пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Възложителят предвижда извършване на авансово плащане в размер на 50 %, което се обезпечава с гаранция за авансово предоставени средства в една от формите, посочени в т. 1, 2 и 3.

Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранциите са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/01/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 17/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2020
Местно време: 11:00
Място:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Място за получаване на офертите: в деловодството на УАСГ стая 204А с адрес гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП.

2. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП възложителят отстранява:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:

1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Свързани лица са тези по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. Лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

4. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е осъждан за:

— престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл. 197 от ЗОП — 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/12/2019