S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 602478-2019

19/12/2019    S245

Slovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny

2019/S 245-602478

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35815256
Poštová adresa: Mlynské Nivy 44/a
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 825 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telefón: +421 262624282
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5927/summary
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 810 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telefón: +421 917502395
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5927/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dodávanie energií

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Cisternové návesy na prevoz LNG

Referenčné číslo: COO-VS-266-19
II.1.2)Hlavný kód CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie a 5 ročný servis 3 kusov cisternových návesov na prevoz LNG.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 221 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
38420000 Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
09120000 Plynné palivá
09123000 Zemný plyn
38431100 Detektory plynu
39341000 Zariadenia na meranie tlaku plynu
50531200 Služby na údržbu plynových zariadení
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51800000 Inštalácia kovových kontajnerov
80531000 Priemyselné a technické školenia
34223000 Prívesy a návesy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SLOVENSKO alebo iná vhodná lokalita určená verejným obstarávateľom v rámci územia mesta Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka technológie troch (3) kusov cisternových návesov na rozvoz vyrobeného LNG. Náves a LNG cisterna môže buď tvoriť 1 samostatne registrovateľné vozidlo, alebo podvozkový náves registrovateľný ako vozidlo, ktorý bude doplnený nadstavbou o zásobník LNG. Súčasťou obstarávania bude aj dodanie kompletnej projektovej a inej dokumentácie k cisternovým návesom, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj 5 ročný záručný servis cisternových návesov od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 221 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt "fueLCNG" číslo projektu: 2016-SK-TMC-0235-S

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude z majoritnej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi zo strany Inovačnej a energetickej agentúry INEA (ďalej len Poskytovateľ NFP) na základe Dohody o grante v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (NPE) Odvetvie dopravy, pričom zvyšná časť Predmetu zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov Verejného obstarávateľa.

Súčasťou aktivít celého Projektu fueLCNG realizovaného na základe Dohody o grante je komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie (i) technologického zariadenia na výrobu LNG, (ii) vybudovanie 3 čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, (iii), vybudovanie štrnástich čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete, (iv) zabezpečenie distribúcie paliva prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNF a (v) následná integrácia jednotlivých komponentov do 1 funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií. Predmet tejto zákazky je iba 1 z častí celého Projektu.

Verejný obstarávateľ paralelne vyhlásil / vyhlási verejné obstarávanie na obstaranie prvých 4 technologických komponentov celého projektu FuelCNG (okrem nadstavbového informačného systému, ktorého obstaranie bude nasledovať až po úspešnom obstaraní základných 4 technologických prvkov uvedených nižšie), na nasledovné predmety zákaziek:

a)Technologické zariadenie na výrobu LNG;

b)Technológie troch (3) čerpacích staníc LNG;

c)Technológie štrnástich (14) čerpacích staníc L2CNG; a

d)Cisternové návesy na prepravu LNG.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ZVO), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods.2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

V prípade preukazovania podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO, odporúčame predložiť doklady v celom rozsahu ustanovenia nakoľko verejný obstarávateľ nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že uchádzač je schopný dodať technológie cisternových návesov na prevoz LNG, pričom preukáže, že za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal minimálne tri (3) cisterny na prevoz LNG s objemom každej minimálne 30 m3.

Zoznam dodávok bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky, (iv) výšku finančného plnenia v EUR bez DPH a (v) kontaktnú osobu odberateľa pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača s dodávkou obstarávaných tovarov v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím kurzom určeným Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať činnosti, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Použije sa elektronická aukcia.

Bližšie informácie o podmienkach a procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti F. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/01/2020
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/01/2020
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SLOVENSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,-EUR (slovom: tridsaťtisíc euro).

Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo poistením záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu Josephine (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf)

Verejný obstarávateľ neuzavrie Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Internetová adresa, na ktorej sú dostupné informácie o prípravných trhových konzultáciách v súlade s ustanovením § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: https://www.fuelcng.sk/na-stiahnutie/protokol_o_pripravnych_trhovych_konzultaciach_cisternove_navesy.pdf

V nadväznosti na ustanovenie § 40 ZVO ods. 6 písm. g) Verejný obstarávateľ uvádza, že vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom Verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/12/2019